[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... หน้าสุดท้าย >> [22]

นางสาวชลธิชาขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวชลธิชา ถิ่นแถลบ
เทศบาลตำบล บ้านถิ่น
จังหวัด แพร่


นางสาวปาลินีขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวปาลินี สมปุก
เทศบาลตำบล ห้วยอ้อ
จังหวัด แพร่


นายอยู่ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายอยู่ เมืองลอง
เทศบาลตำบล ห้วยอ้อ
จังหวัด แพร่


นางเม็ดขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางเม็ด เมืองลอง
เทศบาลตำบล ห้วยอ้อ
จังหวัด แพร่


นางสาววราภรณ์ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาววราภรณ์ เมืองลอง
เทศบาลตำบล ห้วยอ้อ
จังหวัด แพร่


รชนิกรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
รชนิกร แก้วค้าง
เทศบาลตำบล แม่ลานนา
จังหวัด แพร่


นางสาวสุภาพรรณทีฑายุโก โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวสุภาพรรณ อุปกูล
องค์การบริหารส่วนตำบล เหมืองหม้อ
จังหวัด แพร่


นายจตุรวิทย์ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายจตุรวิทย์ อุดมพล
องค์การบริหารส่วนตำบล เหมืองหม้อ
จังหวัด แพร่


นายสมศักดิ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายสมศักดิ์ เพ็งเพชร
องค์การบริหารส่วนตำบล เหมืองหม้อ
จังหวัด แพร่


นางสายทิพย์ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสายทิพย์ ติ๊บหล้า
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่พุง
จังหวัด แพร่


นางพิกุลขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางพิกุล เมืองฟ้า
องค์การบริหารส่วนตำบล เหมืองหม้อ
จังหวัด แพร่


นายพิเชษฐ์ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายพิเชษฐ์ อินแสน
องค์การบริหารส่วนตำบล เหมืองหม้อ
จังหวัด แพร่


ร.อ.เกียรติชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ร.อ.เกียรติชัย พรมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล เหมืองหม้อ
จังหวัด แพร่


นายธีรศักดิ์ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายธีรศักดิ์ ใยดี
องค์การบริหารส่วนตำบล เหมืองหม้อ
จังหวัด แพร่


นายบุญญฤทธิ์ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายบุญญฤทธิ์ หมุดดี
องค์การบริหารส่วนตำบล เหมืองหม้อ
จังหวัด แพร่


คณะผู้บริหาร อบต.เหมืฯขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร อบต.เหมืองหม้อ ต.เหมืองหม้อ
องค์การบริหารส่วนตำบล เหมืองหม้อ
จังหวัด แพร่


นางสาวศิวพรขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวศิวพร ขอนกลาย
องค์การบริหารส่วนตำบล เหมืองหม้อ
จังหวัด แพร่


นายศิริชัยขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายศิริชัย มาตรมนตรี
องค์การบริหารส่วนตำบล เหมืองหม้อ
จังหวัด แพร่


ส.อบต.เหมืองหม้อขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ส.อบต.เหมืองหม้อ ต.เหมืองหม้อ
องค์การบริหารส่วนตำบล เหมืองหม้อ
จังหวัด แพร่


ศักดิ์ชัยขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ศักดิ์ชัย สารดี
องค์การบริหารส่วนตำบล เหมืองหม้อ
จังหวัด แพร่


สมาชิกสภา อบต.ดอนมูลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สมาชิกสภา อบต.ดอนมูล อบต.ดอนมูล
องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนมูล
จังหวัด แพร่


นายจงรักษ์ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายจงรักษ์ โศภิษฐ์ชล
องค์การบริหารส่วนตำบล เหมืองหม้อ
จังหวัด แพร่


คณะผู้บริหาร อบต.ดอนมฯขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร อบต.ดอนมูล อบต.ดอนมูล
องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนมูล
จังหวัด แพร่


พนักงานจ้าง อบต.ดอนมูฯขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พนักงานจ้าง อบต.ดอนมูล อบต.ดอนมูล
องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนมูล
จังหวัด แพร่


นายวุฒิพงศ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายวุฒิพงศ์ กาซ้อง
องค์การบริหารส่วนตำบล เหมืองหม้อ
จังหวัด แพร่


พนักงานส่วนตำบล อบต.ดฯขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พนักงานส่วนตำบล อบต.ดอนมูล อบต.ดอนมูล
องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนมูล
จังหวัด แพร่

x
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
549
แสดงรายชื่อผู้ลงนามฯ
เทศบาลตำบลช่อแฮ
ลงนามถวายพระพร
 
 
ใส่ได้ 32 อักษร
ใส่ได้ 32 อักษร