ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน ๓ โครงการ [ 17 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 23 
ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ เรื่อง ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก [ 1 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 27 
เทศบาลตำบลช่อแฮ รับสมัครคัดเลือกทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ [ 24 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 115 
 
       
 
 
ข้อมูลประชากร (28 ม.ค. 2557)    อ่าน 154  ตอบ 0  
ขอทราบการเดินทางไปไหว้พระธาตุช่อแฮ (2 ม.ค. 2557)    อ่าน 4640  ตอบ 23  
สอบถาม (18 พ.ย. 2556)    อ่าน 395  ตอบ 3  
 
 
อบต.ตำหนักธรรม ขอเชิญสมัครอบรม “ พรบ.ควบคุมอาคาร ” วันที่ 27-29 สิงหาคม 2557(3 วัน) ที่ อุบล (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.ตำหนักธรรม ขอเชิญสมัครอบรม “ พรบ.ควบคุมอาคาร ” วันที่ 27-29 สิงหาคม 2557(3 วัน) ที่ อุบล (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ตำหนักธรรม ขอเชิญสมัครอบรม “ราคากลางงานชลประทาน ” วันที่20-22 สิงหาคม 2557(3 วัน) ที่ขอน (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 8  ตอบ 0
 

ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
 
       
     
 
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

วัดพระธาตุช่อแฮ

 
 
ทต.แม่คำมี เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตัดหญ้าบริเวณทางหลวงชนบทสายพร.3017 [ 31 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.วังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 31 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.วังชิ้น [ 31 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ตำหนักธรรม ประกาศสอบราคาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ครั้งที่ 2 [ 31 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.วังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา 3-6 ว [ 31 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.วังชิ้น ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ [ 31 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่คำมี เกษตรจังหวัด ,เกษตรอำเภอเมืองแพร่ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่คำมีตรวจแปลงข้าว [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.วังชิ้น ก่อสร้างซอย คสล. หลังตึกแถวนาเวียง [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.วังชิ้น ก่อสร้างฝารางระบายน้ำ สามแยกโรงพิมพ์ - ตลาดสดฝั่งตะวันออก [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.เหมืองหม้อ ร่วมกิจกรรม [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.เหมืองหม้อ EM Ball บำบัดลำน้ำแม่แคม [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.แม่จั๊วะ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.น้ำเลา คณะผู้บริหาร อบต.น้ำเลาศึกษาดูงานโครงการอินเตอร์เน็ตชุมชน [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.แดนชุมพล ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำ บ้านป่าแดงใต้ หมู่ที่ 3 ต. [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำชำ ประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อเฉลิมพระเกียรตืตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
 
       
 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ควบคุมภายในมีคำตอบ สน.คท. มท 0808.3/ว5  [ 30 ก.ค. 2557 ]
ยุบรวมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 22 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1286  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 20 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1285  [ 30 ก.ค. 2557 ]
การขยายระยะเวลารับสมัครเข้าร่วมประกวด (โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2557) สน.กศ. มท 0893.2/ว1290  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1292  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี 3 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1291  [ 30 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการต่องบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1287  [ 29 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1284  [ 29 ก.ค. 2557 ]
การประชุมผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว66  [ 29 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.2/ว1276  [ 28 ก.ค. 2557 ]
 
ตารางสรุป มติ ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 7/2557 [ 25 ก.ค. 2557 ]   
ตารางสรุป มติ ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 7/2557 [ 25 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.2/ว.2382] การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการไม่สรรหาตำแหน่งสายงานนักบริหารที่ว่า [ 24 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.244] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. [ 24 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.2362] การเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กรณีหน [ 24 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.2369] ขอความร่วมมือสำรวจกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ [ 24 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.2371] ขอความร่วมมือในการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี๒๕๕๗/๕๘ [ 24 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.243] ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาช [ 23 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.241] ตรวจสอบข้อมูลการรายงานตามแบบสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. [ 23 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.240] กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งช [ 23 ก.ค. 2557 ]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
 


เทศบาลตำบลช่อแฮ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 43 


ประชุมประจำเดือนเทศบาลตำบลช่อแฮ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 42 


ประชุมจัดเตรียมงานเกษตรสานฝัน สานสัมพันธ์ปรองดอง ของดีช่อแฮ-ป่าแดง ประจำปี ๒๕๕ [ 8 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 38 


เทศบาลตำบลช่อแฮ ร่วมงานฌาปนกิจศพพระบุญยก โสภโณ สิริอายุ ๗๕ ปี พรรษา ๔๔ [ 8 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 29 
   
 
 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552