Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
ขอเชิญชวนชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560 [ 4 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 36 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่ง [ 10 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 23 
ประกาศรับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช่อแฮ [ 6 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 20 
   
แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุงใหม่) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.พ. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 17 ก.พ. 2560 ]
สำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปา และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว366  [ 17 ก.พ. 2560 ]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว354  [ 17 ก.พ. 2560 ]
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ กศ. มท 0816.2/ว348  [ 16 ก.พ. 2560 ]
มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว351  [ 16 ก.พ. 2560 ]
แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว352  [ 16 ก.พ. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 15 ก.พ. 2560 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน ที่ อ.ส.ค. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว353  [ 15 ก.พ. 2560 ]
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.5/ว334 [รายชื่อ]  [ 15 ก.พ. 2560 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.5/ว335  [ 15 ก.พ. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน โครงการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว339  [ 15 ก.พ. 2560 ]
ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลตามแบบรายงาน มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท0810.5/ว349  [ 15 ก.พ. 2560 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 14 ก.พ. 2560 ]
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว338 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2560 ]
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว1  [ 14 ก.พ. 2560 ]
ขยายวันรายงานผลการพิจารณาการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว337  [ 14 ก.พ. 2560 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กศ. มท 0816.2/ว328  [ 14 ก.พ. 2560 ]
ซักซ้อมแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจำ สน.บถ. มท 0809.3/ว9  [ 14 ก.พ. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการจัดงานค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน) สน.คท. มท 0808.2/1251-1255 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 10 ก.พ. 2560 ]
การสนับสนุนวิทยากรและคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว (ระบบ Thai Rabies Net) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว320  [ 10 ก.พ. 2560 ]
ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทยหลักสูตร Sufficiency Economy Philosophy towards a Sustainable Development ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว304  [ 10 ก.พ. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว305  [ 10 ก.พ. 2560 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803.3/ว311  [ 10 ก.พ. 2560 ]
 


 


เทศบาลตำบลช่อแฮ ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีบำรุงท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ [ 11 ม.ค. 2560 ] อ่าน 28 


งานประเพณีไหว้สา พระธาตุจอมแจ้ง ประจำปี ๒๕๖๐ [ 30 ม.ค. 2560 ] อ่าน 37 


ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีฯ [ 30 ม.ค. 2560 ] อ่าน 32 
 
 
[พร0023.3/ว589] การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสังกัด อปท [ 17 ก.พ. 2560 ]     
[พร0023.3/ว73] รับสมัครโรงเรียนต้นแบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ 16 ก.พ. 2560 ]     
ตาราง ก.ท.จ. ครั้งที่ 2/2560 [ 16 ก.พ. 2560 ]     
ตารางก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2560 [ 16 ก.พ. 2560 ]     
[พร0023.3/ว577] การสอบประเมินผลสัมถทธิ์การเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง [ 16 ก.พ. 2560 ]     
[พร0023.4/579] การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ [ 16 ก.พ. 2560 ]     
[พร0023.3/ว72] การรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย [ 15 ก.พ. 2560 ]     
[พร0023.3/ว71] โครงการส่งเสริมกีฬาเด้กเล็กจังหวัดแพร่ ปี60 [ 15 ก.พ. 2560 ]     
[พร0023.5/ว69] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.พ. 2560 ]     
[พร0023.1/ว66] ขอเชิยประชุมวันท้องถิ่นไทย [ 14 ก.พ. 2560 ]     
[พร0023.3/ว561] เชิญประชุมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนก [ 14 ก.พ. 2560 ]     
[พร0023.4/ว537] การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารของ อปท. [ 14 ก.พ. 2560 ]     
[พร0023.2/ว521] แบบประเมินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 10 ก.พ. 2560 ]   
[พร0023.3/ว520] ขอตัวผู้ประสานงานแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละอำเภอ [ 10 ก.พ. 2560 ]   
[พร0023.3/ว519] โครงการอบรมสัมนาเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนา่ท้องถิ่น [ 10 ก.พ. 2560 ]   
[พร0023.4/ว529] กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 10 ก.พ. 2560 ]   
[พร0023.5/ว65] การจัดเก็บและนำส่งรายได้ อปท [ 9 ก.พ. 2560 ]   
[พร0023.5/ว64] แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ [ 9 ก.พ. 2560 ]   
[พร0023.3/ว506] แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีจ [ 9 ก.พ. 2560 ]   
[พร0023.3/ว505] ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 9 ก.พ. 2560 ]   
   
ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการเรียนต่อ ป.ตรี ทำงานประจำก็สามารถเรียนได้ค่ะ (20 มิ.ย. 2559)    อ่าน 160  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 184  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (29 พ.ค. 2559)    อ่าน 201  ตอบ 0  
 


ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
 

วัดพระธาตุจอมแจ้ง
 
 
อบต.แม่จั๊วะ dump3cz [ 19 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.นาพูน dump3cz [ 19 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าข้าม ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 17 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่าข้าม ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 17 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.ท่าข้าม ประกาศประชาสัมพันธ์จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ท่าข้าม [ 17 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าข้าม ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ท่าข้าม [ 17 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.ต้าผามอก ขอบคุณคณะกรรมการจัดการแม่ต้า ที่ร่วมแรงร่วมใจการสร้างสายน้ำต้านภัยแล้ง [ 17 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 11 
อบต.แม่ยางตาล เปิดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1, 2, 3, 5, 8, 9 ตำบ [ 17 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่ทราย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกร [ 17 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 13 
อบต.แม่จั๊วะ กิจกรรม Big Cleaning Day ตามนโยบายจังหวัดสะอาด [ 17 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 17 
อบต.แม่จั๊วะ กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย [ 17 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.แดนชุมพล ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมา โครงการก่อสร้างรา [ 17 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.แดนชุมพล ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 1 (3 [ 17 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.ทุ่งน้าว ประกาศข้อบัญญัิติ อบต.ทุ่งน้าว เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย(ฉบับที่ 2 แก้ไ [ 17 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.สอง ถ่ายทำวีดีโอ รายการส่องท้องถิ่นไทยประชุมเสวนาการบริหารจัดการขยะชุมชน [ 17 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 7 
   
อบต.บ้านกลาง QQ (19 ก.พ. 2560)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.น้ำเลา ควรปรับปรุง (8 ก.พ. 2560)    อ่าน 43  ตอบ 0
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player