ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
 
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคาจ้างฯ [ 4 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 54 
เทศบาลตำบลช่อแฮ ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบเสียงตามสายเพิ่มเติม ในเขตเทศบาลตำบล [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 37 
ใบมอบฉันทะ รับทุนการศึกษา [ 8 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 54 
 
       
 
 
ข้อมูลประชากร (28 ม.ค. 2557)    อ่าน 186  ตอบ 0  
ขอทราบการเดินทางไปไหว้พระธาตุช่อแฮ (2 ม.ค. 2557)    อ่าน 4958  ตอบ 23  
สอบถาม (18 พ.ย. 2556)    อ่าน 435  ตอบ 3  
 
 
อบต.ต้าผามอก สวัสดีครับบบบ (12 ต.ค. 2557)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.ต้าผามอก เว็บไซต์ อบต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 ต.ค. 2557)    อ่าน 7546  ตอบ 23
ทต.บ้านถิ่น ประกาศรับสมัครพนักงาน (10 ต.ค. 2557)    อ่าน 43  ตอบ 2
 

ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
 
       
     
 
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

วัดพระธาตุช่อแฮ

 
 
อบต.เหมืองหม้อ เชิญเที่ยวชมงานประเพณีลอยกระทงตำบลเหมืองหม้อ ประจำปี 2557 [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.เหมืองหม้อ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.น้ำชำ ประชาสัมพันธ์ โครงการเคาะประตู ดูแลผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง กองทุนหลักประกัน [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 29 
อบต.น้ำชำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ประมูลราคาซื้อรถบรรทุกเครนไฮดรอลิกพร้อ [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านเหล่า โครงการที่เป็นนวัตกรรมกองทุน ปี 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.บ้านเหล่า โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้ [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านเหล่า โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านเหล่า โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0- 5 ปี [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.แม่ลานนา ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แทนผู้มีสิทธิ ให้ผู้รับแทน นำหนังส [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.เหมืองหม้อ รายงานผลการดำเนินงาน สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ถึง กันยายน) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕ [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
ทต.วังชิ้น จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.น้ำเลา การแข่งขันฟุตบอลประเพณี 9 คน ไผ่ย้อยคัพ ครั้งที่ 16 [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 39 
ทต.วังชิ้น ก่อสร้างห้องส้วมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.แม่ลานนา เทศบาลตำบลแม่ลานนา รับลงทะเบียน เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิ [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.เตาปูน การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
 
       
 
 
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1885  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว3602  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาฯ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1906 [แบบฟอร์ม]  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว106  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว105  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว104  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1887  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1901  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1897  [ 21 ต.ค. 2557 ]
แนวทางการเทีบบตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครกับพนักงานเทศบาล สน.บถ. มท 0809.2/ว100  [ 21 ต.ค. 2557 ]
 
1-แบบฟอร์ม เสนอโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๗ [ 21 ต.ค. 2557 ]   
2-แบบฟอร์ม เสนอโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๗ [ 21 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว3531] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจ [ 21 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.359] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. [ 21 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.4/ว.358-] เปลี่ยนแปลงฐานะ และเปลี่ยนชื่อ อปท. [ 20 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.4/ว.357] ขอเปลี่ยนแปลงชื่อของ อบต และ เทศบาล ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 20 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/356] โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา [ 20 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.16143] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสน [ 20 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.16030] แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปี ๒๕๕๗ [ 17 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.1/ว.3492] การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน [ 16 ต.ค. 2557 ]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
 


เทศบาลตำบลช่อแฮ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 99 


ประชุมประจำเดือนเทศบาลตำบลช่อแฮ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 107 


ประชุมจัดเตรียมงานเกษตรสานฝัน สานสัมพันธ์ปรองดอง ของดีช่อแฮ-ป่าแดง ประจำปี ๒๕๕ [ 8 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 87 


เทศบาลตำบลช่อแฮ ร่วมงานฌาปนกิจศพพระบุญยก โสภโณ สิริอายุ ๗๕ ปี พรรษา ๔๔ [ 8 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 65 
   
 
 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552