Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ [ 11 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 188 
งานประเพณีไหว้สา พระธาตุจอมแจ้ง ประจำปี ๒๕๕๙ [ 10 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 231 
เทศบาลตำบลช่อแฮ ประกาศขายทอดตลาดครุภันณ์ยานพาหนะและขนส่งของทางราชการ [ 3 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 300 
   
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 19 สน.กศ. มท 0893.4/ว845  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว843 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน สน.บถ. มท 0809.2/ว41  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ สน.บถ. มท 0809.2/ว40  [ 28 เม.ย. 2559 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว842  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว841  [ 27 เม.ย. 2559 ]
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว840  [ 27 เม.ย. 2559 ]
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.3/ว835 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 เม.ย. 2559 ]
การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว6602  [ 27 เม.ย. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ ด่วน สน.สส. มท 0891.3/ว831  [ 26 เม.ย. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตบ. มท 0805/ว825  [ 26 เม.ย. 2559 ]
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน สน.บถ. มท 0809.2/ว36  [ 25 เม.ย. 2559 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว821  [ 25 เม.ย. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว820  [ 25 เม.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สน.บถ. มท 0809.2/ว822  [ 25 เม.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2559) สน.คท. มท 0808.2/5641-5716 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 เม.ย. 2559 ]
การขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณภายหลังเดือนมีนาคม 2559 สน.คท. มท 0808.2/ว814 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 เม.ย. 2559 ]
การดำเนินการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.พส. มท 0810.3/ว807  [ 22 เม.ย. 2559 ]
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สน.สส. มท 0891.3/ว804  [ 21 เม.ย. 2559 ]
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว800  [ 21 เม.ย. 2559 ]
การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2087  [ 21 เม.ย. 2559 ]
ขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว741  [ 21 เม.ย. 2559 ]
การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว2089  [ 21 เม.ย. 2559 ]
ขอส่งมอบหนังสือ (วัฒนธรรมอาเซียน) และขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรียงความเรื่อง (วัฒนธรรมในอาเซียนที่ควรรู้) สน.กศ. มท 0893.2/ว677 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 เม.ย. 2559 ]
ขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีโอนเงินค่าลงทะเบียนโคครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้ (ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว796  [ 21 เม.ย. 2559 ]
 


 


ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ เดือน 6 เหนือ วันสุดท้ายของการ [ 4 เม.ย. 2559 ] อ่าน 74 


งานประเพณีไหว้ พระธาตุดอยเล็ง ประจำปี ๒๕๕๙ [ 24 มี.ค. 2559 ] อ่าน 88 


วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๙ [ 24 มี.ค. 2559 ] อ่าน 113 
 
 
[พร0023.3/ว198] การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้าง อปท. [ 27 เม.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว1691] รายงานประจำเดือนโครงการ มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ [ 27 เม.ย. 2559 ]     
[พร0023.5/ว1641] การจัดฝึกอบรม สัมนา และศึกษาดูงานของ อปท. [ 27 เม.ย. 2559 ]     
[พร0023.5/ว197] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 26 เม.ย. 2559 ]     
[พร0023.5/ว1660] การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ [ 26 เม.ย. 2559 ]     
[พร0023.2/ว1552] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารบุคคล อบต. [ 25 เม.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว1486] สำรวจข้อมูลตู้น้ำหยอดเหรียญ [ 25 เม.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว1485] แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานเครือข่ายสวัสดิการชุมชนของจังหวัด [ 25 เม.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว1654] การสำรวจโครงการขุดลอกคูคลองตามพระราชดำริ [ 25 เม.ย. 2559 ]     
[พร0023.5/ว196] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามขั้นตอนการกระจายอำนาจ งวด 3 [ 22 เม.ย. 2559 ]   
[พร0023.5/ว6761] การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่าง พรบ โอน งปม [ 22 เม.ย. 2559 ]   
[พร0023.1/ว194] รายชื่อและเลขหมายโทรศัพท์ภายใน สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถ [ 21 เม.ย. 2559 ]   
[พร0023.3/ว192] จัดทำระบบยับยั้งจราจร( Tarffic calming) [ 21 เม.ย. 2559 ]   
[พร0023.5/ว195] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 21 เม.ย. 2559 ]   
[พร0023.2/ว193] ราชชื่อผู้เข้าร่วมสัมนาทางวิชาการมาตรฐานบุคคลระบบแท่ง [ 20 เม.ย. 2559 ]   
[พร0023.3/ว300] การสำรวจโครงการขุดลอกคูคลองแนวพระราชดำริ [ 20 เม.ย. 2559 ]   
[พร0023.5/ว1562] รายงานผลการดำเนินการระบบ e-LAAS (มีนาคม) [ 20 เม.ย. 2559 ]   
[พร0023.5/ว1579] หลักเกณฑ์และแนวทางการทำร่าง พรบ.โอนงบประมาณ [ 20 เม.ย. 2559 ]   
[พร0023.5/ว1580] การเร่งรัดติดตามการใช้เงินสะสมแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชา [ 20 เม.ย. 2559 ]   
[พร0023.2/ว1522] แก้ไขประเมินผลปฏิบัติงาน ข้าราชการและบุคลากร [ 19 เม.ย. 2559 ]   
   
ข้อมูลประชากร (7 มี.ค. 2559)    อ่าน 150  ตอบ 1  
ครูผู้ดูแลเด็ก (23 ก.พ. 2559)    อ่าน 177  ตอบ 0  
ขอทราบการเดินทางไปไหว้พระธาตุช่อแฮ (22 ม.ค. 2559)    อ่าน 9010  ตอบ 2  
 


ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
 

วัดพระธาตุจอมแจ้ง
 
 
ทต.แม่ปาน ประกาศพิจารณาผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล จำนวน 5 โครงการ [ 29 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ปาน ประกาศพิจารณาผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล จำนวน 5 โครงการ [ 29 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ปาน ประกาศพิจารณาผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล จำนวน 5 โครงการ [ 29 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่จั๊วะ ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 [ 29 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.ดอนมูล โครงการฝึกอบรมกฏหมายเบืื้องต้นและกฏหมายจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 29 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.บ้านถิ่น นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถิ่น พร้อมคณะแสดงความยินดีในการปฎิบัติหน้าที่ อาสาสมัครกู้ชี [ 29 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.ท่าข้าม ประชาสัมพันธืข่าวสารกิจกรรม อบต.ท่าข้าม (มกราคม - มีนาคม 2559) [ 29 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านถิ่น พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 [ 29 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 11 
ทต.ทุ่งโฮ้ง ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเก็บเ [ 28 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.ทุ่งโฮ้ง ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการเด็ก ผู้สูงอายุ คนทุพพล [ 28 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.แม่คำมี โครงการผู้พิการสุขใจ ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปีงบประมาณ 2559 [ 28 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 11 
ทต.บ้านถิ่น โครงการเยี่ยมบ้าน ยามเย็น หมู่บ้าน ชุมชน เมืองแพร่ [ 28 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 23 
อบต.แม่ยางตาล อบต.แม่ยางตาล จัดประชุมประชาคมระดับตำบล ณ ห้องประชุม อบต.แม่ยางตาล วันที่ 22 เมย [ 27 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 16 
ทต.แม่คำมี โครงการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับวัยทำงาน ปีงบประมาณ 2559 [ 27 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.เหมืองหม้อ ปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัย [ 27 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 13 
   
ทต.วังชิ้น สำนักงานจัดหางานแพร่ เปิด สาขาวังชิ้น ติดต่อที่ สนง.เทศบาลตำบลวังชิ้น (27 เม.ย. 2559)    อ่าน 2747  ตอบ 16
ทต.ร้องกวาง ขอทราบวิธีคิดค่ารายปี สำหรับนำไปชำระค่าภาษีโรงเรือน สำหรับโรงแรมค่ะ (25 เม.ย. 2559)    อ่าน 4556  ตอบ 9
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player