Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 31 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 447 
ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ ผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 0 
ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ ผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 14 
   
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว757  [ 19 มี.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ กค. มท 0803.3/ว755  [ 19 มี.ค. 2561 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ศปท.สถ. มท 0817/ว756  [ 19 มี.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/2868, 2869 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มี.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว750 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มี.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว749  [ 19 มี.ค. 2561 ]
การปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ด่วนที่สุด กพส. ทม 0810.3/ว688 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว737  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว733  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย (งานก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว734  [ 16 มี.ค. 2561 ]
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว735  [ 16 มี.ค. 2561 ]
แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว692 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ประกาศผลการประกวดโครงการกิจกรรมสร้างคนดีแก่แผ่นดิน ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.1/ว669 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส (วันท้องถิ่นไทย) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว741 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ชุดที่ 7 สน.บถ. มท 0809.5/ว732  [ 16 มี.ค. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนมกราคม 2561 และฉบับเพิ่มเติมเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สน.คท. มท 0808.2/ว722 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว721  [ 16 มี.ค. 2561 ]
เพิ่มเติมรุ่นในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานระบบการประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกแนวใหม่ กศ. มท 0816.3/ว697  [ 15 มี.ค. 2561 ]
การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม กศ. มท 0816.3/ว695  [ 15 มี.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุฯ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ., อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 กค. มท 0803.4/ว800  [ 15 มี.ค. 2561 ]
ขอเปลี่ยนแปลงการแจ้งเวียนหนังสือภายในสังกัด สถ. ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว708  [ 14 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว707  [ 14 มี.ค. 2561 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว687 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มี.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว682  [ 13 มี.ค. 2561 ]
 


 
 
 
[พร0023.1/ว94] การอบรมเชิงปฏิบัติการ ท้องถิ่นก้าวไกลใส่ใจการสื่อสารองค์กร [ 19 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.2/ว1038] การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 19 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว1055] ขอเชิญประชุมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนว [ 19 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว92] ใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันคุณภาพระดับท้องถิ่นหรือท [ 19 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว1039] การอบรมสัมนาชี้แจงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่ [ 19 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/4288] ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ [ 19 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว91] แจ้งการสมัครรับการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม [ 19 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.4/ว1058] ส่งรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 19 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.4/ว1058] ส่งรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 19 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.4/ว1045] การดำเนินการของกองหนุนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปก [ 19 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.5/ว1056] แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื [ 19 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.5/ว93] แจ้งรายละเอียดจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้อ [ 19 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว90] การสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.4/ว1007] ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ฯ [ 15 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.2/4067] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมทาง [ 14 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.2/ว89] ดำเนินการกรอกข้อมูลในแบบรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป [ 14 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว1005] 1-เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบาย [ 14 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว1005] 2-เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบาย [ 14 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว992] การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบ 61 [ 14 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว988] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนด วิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแจ้งรับและการร่อนแร่ 2560 [ 14 มี.ค. 2561 ]     
   
ป.โท (15 ก.พ. 2561)    อ่าน 103  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์เปิดติวเตรียมตัวสอบภาค ก. ท้องถิ่น ปี 2560!! (5 ส.ค. 2560)    อ่าน 118  ตอบ 0  
ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการเรียนต่อ ป.ตรี ทำงานประจำก็สามารถเรียนได้ค่ะ (20 มิ.ย. 2559)    อ่าน 377  ตอบ 0  
 ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ  
 


วัดพระธาตุจอมแจ้ง  
 
 
อบต.ทุ่งแล้ง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านวังเลียง หมู่ที่ 7 [ 20 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่คำมี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 3 สายนอก 8 สายใน [ 20 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งแล้ง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านทุ่งแล้ง หมู่ที่ 2 [ 20 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่คำมี ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้เพื่อเดินทางไปทัศนศึกษาของศูนย์เด็กเล็ก อบต. [ 20 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำชำ ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนัก [ 20 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ตำหนักธรรม ออกรับบริการจัดเก็บภาษี ณ วัดพงษ์ชัย ตำบลห้วยม้า ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ตำหนักธรรม ออกรับบริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ วัดพงษ์ชัย ตำบลห้วยม้า วันที่ 19 มีนาคม 2561 [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.ช่อแฮ ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ ผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านกลาง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.เหมืองหม้อ มอบของดีประจำตำบล [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ตำหนักธรรม ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. บริเวณนานายอนัตน์ ชื่นใจ ถึงบริเวณนานาง [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งน้าว ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมารถตู้ไม่ประจำทางเพื่อเดินทางไปร่วมงานวันอปพร. [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.เหมืองหม้อ พัฒนาศักยภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งน้าว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยโรง ประชาสัมพันธ์ผู้เสนอราคา โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่ง ม.3 [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
   
อบต.เหมืองหม้อ สอยถาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (13 มี.ค. 2561)    อ่าน 107  ตอบ 2
อบต.ต้าผามอก เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (9 มี.ค. 2561)    อ่าน 48  ตอบ 0
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player