Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 31 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 252 
สรุปผลการรับเรื่องราวร้องเรียนเทศบาลตำบลช่อแฮ ประจำปี ๒๕๕๙ [ 25 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 5 
สรุปผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ [ 25 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 4 
   
การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญผ่านระบบ Pensions' Electronic Filing ส่วนราชการผู้ขอ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1938 [เอกสารแนบ]  [ 22 ก.ย. 2560 ]
ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1929  [ 22 ก.ย. 2560 ]
การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5364  [ 22 ก.ย. 2560 ]
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์สำหรับประสานการสอบแข่งขัน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1933  [ 21 ก.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน กันยายน 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2560 ]
เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว932  [ 21 ก.ย. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการฝึึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กค. มท 0803.2/ว1930  [ 21 ก.ย. 2560 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) สน.คท. มท 0808.2/ว1928  [ 21 ก.ย. 2560 ]
พิจารณาเร่งดำเนินการพร้อมส่งแบบสรุปงบหน้าประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1924  [ 21 ก.ย. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1922  [ 20 ก.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว1926  [ 20 ก.ย. 2560 ]
หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน สน.คท. มท 0808.2/ว1925  [ 20 ก.ย. 2560 ]
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1923  [ 20 ก.ย. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... สน.บถ. มท 0809.2/ว1821  [ 20 ก.ย. 2560 ]
มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5289  [ 19 ก.ย. 2560 ]
ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1918  [ 19 ก.ย. 2560 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ในส่วนที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1919 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2560 ]
ซักซ้อมแนวปฏิบัติเงินฝากคลังเพื่อดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1920  [ 19 ก.ย. 2560 ]
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ ว1917  [ 19 ก.ย. 2560 ]
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1916  [ 19 ก.ย. 2560 ]
ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร (โตไปไม่โกง) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1915  [ 19 ก.ย. 2560 ]
แจ้งผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และกำหนดการมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว1914 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 19 ก.ย. 2560 ]
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1911  [ 18 ก.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1894 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินการของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/9513, 9514 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2560 ]
 


 
 
 
 [ 23 ก.ย. 2560 ]     
พร0023.2/ว3697 1-ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้่าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้ [ 22 ก.ย. 2560 ]     
[พร0023.2/ว3697 2-ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้่าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้ [ 22 ก.ย. 2560 ]     
พร0023.2/ว3698 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบ 60 เพิ่มเติม (รุ่นที่ 8) [ 22 ก.ย. 2560 ]     
พร0023.2/ว3692 1-ประชาสัมพันธ์และรับฟังความร่าง พ.ร.บ. บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. [ 22 ก.ย. 2560 ]     
พร0023.2/ว3692 2-ประชาสัมพันธ์และรับฟังความร่าง พ.ร.บ. บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. [ 22 ก.ย. 2560 ]     
พร0023.3/ว3689 1-การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้่างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบ 60 [ 21 ก.ย. 2560 ]     
พร0023.3/ว3689 2-การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้่างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบ 60 [ 21 ก.ย. 2560 ]     
พร0023.2/ว3656 ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิตอลด้วยเครื่องมืองประเมิน [ 20 ก.ย. 2560 ]     
พร0023.3/ว3662 การสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 60 [ 20 ก.ย. 2560 ]     
พร0023.3/ว3665 การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(ดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ หัวข้อข่าวป [ 20 ก.ย. 2560 ]     
พร0023.3/ว3659 การจัดทดสอบระดับชาติทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 60 [ 20 ก.ย. 2560 ]     
พร0023.3/ว3658 ส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" [ 20 ก.ย. 2560 ]     
พร0023.2/ว3657 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 60 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่4 (ก.ค. - ก.ย. 60) [ 20 ก.ย. 2560 ]     
พร0023.2/ว3656 ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิตอลด้วยเครื่องมืองประเมิน [ 20 ก.ย. 2560 ]     
[พร0023.3/ว331 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) [ 19 ก.ย. 2560 ]   
พร0023.3/ว330 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด(ระดับกิจกรรมย่อย) [ 19 ก.ย. 2560 ]   
พร0023.5/ว3646 รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) [ 19 ก.ย. 2560 ]   
พร0023.2/ว3612 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.ย. 2560 ]   
พร0023.2/ว3613 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร [ 15 ก.ย. 2560 ]   
   
ประชาสัมพันธ์เปิดติวเตรียมตัวสอบภาค ก. ท้องถิ่น ปี 2560!! (5 ส.ค. 2560)    อ่าน 25  ตอบ 0  
ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการเรียนต่อ ป.ตรี ทำงานประจำก็สามารถเรียนได้ค่ะ (20 มิ.ย. 2559)    อ่าน 282  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 263  ตอบ 0  
 ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ  
 


วัดพระธาตุจอมแจ้ง  
 
 
อบต.วังชิ้น ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง [ 5 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 113 
ทต.ช่อแฮ สรุปผลการรับเรื่องราวร้องเรียนเทศบาลตำบลช่อแฮ ประจำปี ๒๕๕๙ [ 25 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.ช่อแฮ สรุปผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ [ 25 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.สรอย ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและถนน [ 25 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านเหล่า ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังสายเพื่อการเกษตร ตำบลบ้า [ 25 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยโรง ประกาศใช้ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างของทางราชการ [ 25 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.เหมืองหม้อ เดินตามรอยพ่อ [ 25 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.เหมืองหม้อ ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทร์ [ 25 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.กาญจนา ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.กาญจนาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี2560(ครั้งท [ 25 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.นาพูน [ 25 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ตำหนักธรรม ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (โครงการปรับประงสภาพแวดล้อมบ้านคนพิการ ) [ 25 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ทราย ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย อำเ [ 25 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่คำมี ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่องขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟัง [ 25 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ลานนา โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประม [ 25 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ต้าผามอก อบต.ต้าผามอก มีความยินดีต้อนรับ คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า [ 25 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
   
อบต.แม่คำมี ไม่ทราบว่ารับโอน ย้ายบ้างหรือปล่าวครับ (25 ก.ย. 2560)    อ่าน 1960  ตอบ 16
อบต.เหมืองหม้อ ปล่อยน้ำเสียลงบนท้องถนน (18 ก.ย. 2560)    อ่าน 5  ตอบ 0
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player