ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
 
เทศบาลตำบลช่อแฮ ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบเสียงตามสายเพิ่มเติม ในเขตเทศบาลตำบล [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 15 
ใบมอบฉันทะ รับทุนการศึกษา [ 8 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 39 
ประกาศ เรื่อง ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกก่อสร้างถนน คสล. [ 6 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 18 
 
       
 
 
ข้อมูลประชากร (28 ม.ค. 2557)    อ่าน 169  ตอบ 0  
ขอทราบการเดินทางไปไหว้พระธาตุช่อแฮ (2 ม.ค. 2557)    อ่าน 4746  ตอบ 23  
สอบถาม (18 พ.ย. 2556)    อ่าน 412  ตอบ 3  
 
 
อบต.วังชิ้น ผู้ที่มีความสนใจอบรมคอมพิวเตอร์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ครับ (26 ส.ค. 2557)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.กาญจนา ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.กาญจนา อ.เมืองฯ จ.แพร่ ค่ะ (26 ส.ค. 2557)    อ่าน 31  ตอบ 2
อบต.แม่พุง ขอรายชื่อผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ของตำบลแม่พุงค่ะ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 21  ตอบ 1
 

ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
 
       
     
 
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

วัดพระธาตุช่อแฮ

 
 
ทต.บ้านถิ่น ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำเลา กิจกรรมทำบุญตักบาตร และพบปะประชาชน ตามโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยใช้ม [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านเหล่า โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๗ ขององค์การบ [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.เหมืองหม้อ มอบเงินช่วยเหลือ [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.บ่อเหล็กลอง อบต.บ่อเหล็กลอง รับโอนย้าย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้หรือ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่คำมี ประกาศขยายเวลาสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อสร้างสุขภาพ [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ต้าผามอก โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ต้าผามอก ประชุมสภาของ อบต. ต้าผามอก [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ต้าผามอก ตรวจรับการประะเมินจากสถาบันพระปกเกล้า [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ต้าผามอก ร่วมเปิดป้ายหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.ต้าผามอก ปลูกต้นไม้ 800 ล้านกล้า ปี 2557 (12 ส.ค.57) [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.เหมืองหม้อ ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.น้ำชำ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ สมัยวิสามัญ 1/2557 [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองม่วงไข่ เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่มีความประสงค์สอบราคา จำนวน 2 โครงการ [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านเหล่า รายงานงบการเงินเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
 
       
 
 
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว75  [ 28 ส.ค. 2557 ]
เลื่อนการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว49  [ 28 ส.ค. 2557 ]
มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2500  [ 28 ส.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ระดับการศึกษาปฐมวัย) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1431 [รายละเอียด]  [ 28 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1402 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 32 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1435  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 31 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1434  [ 27 ส.ค. 2557 ]
โครงการประกวดข้อเขียนบทความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู สน.กศ. มท 0893.2/ว1429  [ 27 ส.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ สน.กศ. มท 0893.2/ว1413  [ 27 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว25  [ 26 ส.ค. 2557 ]
 
ตารางสรุป มติ ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 8/2557 [ 28 ส.ค. 2557 ]   
ตารางสรุป มติ ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 8/2557 [ 28 ส.ค. 2557 ]   
[พร0023.2/ว.285] รายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิม(ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไปคนเ [ 28 ส.ค. 2557 ]   
[พร0023.2/ว.2830] การเทียบระดับตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประโยชน์ในการรับโอนมาดำรงตำแหน่งเ [ 27 ส.ค. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.2822] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แก่ [ 27 ส.ค. 2557 ]   
[พร0023.4/ว.2703] ขอความร่วมมือแจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 19 ส.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.2794] ประชาสัมพันธ์การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 25 ส.ค. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.283] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. [ 26 ส.ค. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.282] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. [ 26 ส.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.281] ติดตามตัวชี้วัดการจัดเก็บรายได้ ปี 57 [ 26 ส.ค. 2557 ]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
 


เทศบาลตำบลช่อแฮ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 71 


ประชุมประจำเดือนเทศบาลตำบลช่อแฮ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 70 


ประชุมจัดเตรียมงานเกษตรสานฝัน สานสัมพันธ์ปรองดอง ของดีช่อแฮ-ป่าแดง ประจำปี ๒๕๕ [ 8 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 55 


เทศบาลตำบลช่อแฮ ร่วมงานฌาปนกิจศพพระบุญยก โสภโณ สิริอายุ ๗๕ ปี พรรษา ๔๔ [ 8 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 38 
   
 
 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552