ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
 
เทศบาลตำบลช่อแฮ ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบเสียงตามสายเพิ่มเติม ในเขตเทศบาลตำบล [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 16 
ใบมอบฉันทะ รับทุนการศึกษา [ 8 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 39 
ประกาศ เรื่อง ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกก่อสร้างถนน คสล. [ 6 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 19 
 
       
 
 
ข้อมูลประชากร (28 ม.ค. 2557)    อ่าน 170  ตอบ 0  
ขอทราบการเดินทางไปไหว้พระธาตุช่อแฮ (2 ม.ค. 2557)    อ่าน 4760  ตอบ 23  
สอบถาม (18 พ.ย. 2556)    อ่าน 412  ตอบ 3  
 
 
อบต.วังชิ้น ผู้ที่มีความสนใจอบรมคอมพิวเตอร์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ครับ (26 ส.ค. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.กาญจนา ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.กาญจนา อ.เมืองฯ จ.แพร่ ค่ะ (26 ส.ค. 2557)    อ่าน 40  ตอบ 2
อบต.แม่พุง ขอรายชื่อผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ของตำบลแม่พุงค่ะ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 28  ตอบ 1
 

ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
 
       
     
 
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

วัดพระธาตุช่อแฮ

 
 
อบต.เหมืองหม้อ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือ [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.เหมืองหม้อ เปิดป้าย [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.วังชิ้น ก่อสร้างถนน คสล. ข้างโรงสี หมู่ทึ่ 10 [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.ป่าแดง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ไม่ได้ใช้ในราชการแล้ว จำนวน 37 รายการ [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 27 
ทต.แม่ลานนา แจ้งกำหนดการออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล งวดประจำเด [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.แม่คำมี สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอ [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.แม่คำมี โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่ม อาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประช [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.บ้านถิ่น ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.น้ำเลา กิจกรรมทำบุญตักบาตร และพบปะประชาชน ตามโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยใช้ม [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.บ้านเหล่า โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๗ ขององค์การบ [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.เหมืองหม้อ มอบเงินช่วยเหลือ [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.บ่อเหล็กลอง อบต.บ่อเหล็กลอง รับโอนย้าย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้หรือ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.แม่คำมี ประกาศขยายเวลาสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อสร้างสุขภาพ [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.ต้าผามอก โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ต้าผามอก ประชุมสภาของ อบต. ต้าผามอก [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
 
       
 
 
แนวทางปฏิบัติการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการ e-Plan สน.พส. มท 0810.5/ว1474  [ 2 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557) ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว1468 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.ย. 2557 ]
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1466 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.ย. 2557 ]
การเลื่อนวันคัดเลือก/สอบคัดเลือก กรณีเหตุจำเป็น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว78  [ 1 ก.ย. 2557 ]
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว77  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1458  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการ (สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1454  [ 1 ก.ย. 2557 ]
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1457  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1452  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว742  [ 29 ส.ค. 2557 ]
 
[พร0023.5/ว.2885] แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บจัดสรรรายได้และประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภา [ 2 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.291] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. [ 2 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.2889] การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1 [ 2 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.1/ว.292] การสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 1 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.291] เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 1 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.420] บันทึกผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศรายได้ของ อปท. [ 1 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.290] ซักซ้อมการเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ [ 1 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.2872] การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุจะครบ ๖๐ [ 29 ส.ค. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.288] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. [ 29 ส.ค. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.289] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. [ 29 ส.ค. 2557 ]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
 


เทศบาลตำบลช่อแฮ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 74 


ประชุมประจำเดือนเทศบาลตำบลช่อแฮ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 72 


ประชุมจัดเตรียมงานเกษตรสานฝัน สานสัมพันธ์ปรองดอง ของดีช่อแฮ-ป่าแดง ประจำปี ๒๕๕ [ 8 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 61 


เทศบาลตำบลช่อแฮ ร่วมงานฌาปนกิจศพพระบุญยก โสภโณ สิริอายุ ๗๕ ปี พรรษา ๔๔ [ 8 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 39 
   
 
 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552