ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
 
เทศบาลตำบลช่อแฮ ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน ๒ โครงการ [ 26 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 10 
ชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 20 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
งานประเพณีไหว้พระธาตุจอมแจ้ง วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2558 [ 20 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 34 
 
       
 
 
ถึงนายกฯช่อแฮ (5 ม.ค. 2558)    อ่าน 461  ตอบ 2  
ขอทราบการเดินทางไปไหว้พระธาตุช่อแฮ (30 ธ.ค. 2557)    อ่าน 5404  ตอบ 24  
ติดต่อสอบถาม (16 ธ.ค. 2557)    อ่าน 65  ตอบ 0  
 
 
อบต.แดนชุมพล ตำแหน่งนายช่างโยธา (27 ม.ค. 2558)    อ่าน 65  ตอบ 1
ทต.บ้านถิ่น ขอติดตั้งตู้ควบคุม เปิด-ปิด ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟโซล่าเซลล์) (27 ม.ค. 2558)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.กาญจนา ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.กาญจนา อ.เมืองฯ จ.แพร่ ค่ะ (26 ม.ค. 2558)    อ่าน 153  ตอบ 3
 

ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
 
       
     
 
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

วัดพระธาตุช่อแฮ

 
 
อบต.เด่นชัย ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เด่นชัย [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.แดนชุมพล ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุ [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.แดนชุมพล สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่ว [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.แดนชุมพล ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุ [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.แดนชุมพล สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร แบบบดอัดแน่น [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.แดนชุมพล ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.แดนชุมพล ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.สรอย การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.สรอย [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.สรอย ประกาศสอบราคาโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.ห้วยอ้อ ยกเลิกประกาศเทศบาลตำบลห้วยอ้อ [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.บ้านถิ่น ประชุมเกษตรกร ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านถิ่น [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 18 
ทต.ช่อแฮ ประชาคมการรอกลื้อลำน้ำแม่ก๋อน - แม่สาย [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.ร้องกวาง โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลร้องกวาง [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.เตาปูน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง ผลการสอบราคาตามโครงการปรับปรุงถนนและวาง [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.ร้องกวาง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
 
       
 
 
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว170  [ 27 ม.ค. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว167 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/1724-1742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
การจัดทำข้อมูลเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (สบศ.4) ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสถานศึกษา สน.บถ. มท 0809.4/ว175  [ 27 ม.ค. 2558 ]
เร่งรัดแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว179  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แจ้งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด ให้สำรวจและรวบรวมข้อมูล อปท. ที่มีมากกว่าหนึ่งแห่งในพื้นที่หนึ่งตำบล ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว174 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
ขอให้เฝ้าระวังไฟไหม้สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว177  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 3 (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว169  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แจ้งเพิ่มเติมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว172  [ 27 ม.ค. 2558 ]
 
[พร0023.5/ว38-26มค58] แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ [ 26 ม.ค. 2558 ]   
[พร0023.5/ว 40-26มค58] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 26 ม.ค. 2558 ]   
[พร0023.5/ว39-26มค58] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 26 ม.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว267] แจ้งจัดสรรงบประมาณ โครงการประกันรายได้ผู้สูงอายุ [ 23 ม.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว266] เร่งรัดรายงานคนพิการตามโครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม [ 23 ม.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว265] เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุและตรวจคำนวนช่วงอายุกับอัตราจ่ [ 23 ม.ค. 2558 ]   
พร0023.4/ว275 หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการจัดระบบบริการสาธารณะ [ 23 ม.ค. 2558 ]   
[พร0023.2/ว248] ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน [ 22 ม.ค. 2558 ]   
[พร0023.4/ว264 พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแรงงาน [ 22 ม.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว37] งบถนนถ่ายโอน ปี 59 [ 22 ม.ค. 2558 ]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
 


ประชาคมการรอกลื้อลำน้ำแม่ก๋อน - แม่สาย [ 27 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 4 


ประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช่อแฮ [ 26 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 10 


ประชุมการจัดงานประเพณีไหว้สา พระธาตุจอมแจ้ง ประจำปี ๒๕๕๘ [ 21 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 27 


ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี ๒๕๕๘ [ 20 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 18 
   
 
 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552