Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (ต่อจากของเดิม) ถนนมิตรภาพ ๒๐๐๐ หมู่ที่ ๓ [ 30 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 7 
ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน [ 2 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 62 
ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ เรื่อง แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 29 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 25 
   
การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2598 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2558 ]
ขอให้จัดส่งรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตามแบบ สบศ.4 สน.บถ. มท 0809.4/ว2596  [ 30 พ.ย. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว2590 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2558 ]
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนโครงการเด็กไทยแก้มใส ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนใจเข้าร่วม (โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2563  [ 27 พ.ย. 2558 ]
โครงการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว2580  [ 27 พ.ย. 2558 ]
ชี้แจงประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2583  [ 27 พ.ย. 2558 ]
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559 ในระบบ Electronic Report (E-Report) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2582  [ 27 พ.ย. 2558 ]
รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : โต๊ะเรียน มอก.1494-2541 และเครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : เก้าอี้เรียน มอก.2495-2541 สน.คท. มท 0808.2/ว2561  [ 27 พ.ย. 2558 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2579  [ 27 พ.ย. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลจำนวนโรงฆ่าสัตว์และพนักงานตรวจโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.มถ. มท 0892.2/ว2572 [แบบสำรวจฯ]  [ 27 พ.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2576 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2558 ]
ตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2577  [ 26 พ.ย. 2558 ]
การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว2568  [ 26 พ.ย. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว2575  [ 26 พ.ย. 2558 ]
แจ้งโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงินให้ สสส. ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2564  [ 26 พ.ย. 2558 ]
ขอเลื่อนการจัด (เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมทุกภาวะในทุกมิติ) สน.มถ. มท 0892.1/ว2566  [ 26 พ.ย. 2558 ]
การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2565  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2558/2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2555  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ด่วน สน.บถ. มท 0809.2/ว2552  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2558 ประจำเดือนสิงหาคม 2558 สน.คท. มท 0808.3/ว2544 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2558 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2557 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว2509 [รายชื่อ]  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 1 สน.บถ. มท 0809.4/ว2536 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
ขอเชิญร่วมงาน (เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมสุขภาวะในทุกมิติ) ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.1/ว2554 [แนวทางการจัดเวที] [กำหนดการ] [รายชื่อ อปท.เครือข่าย]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
 


 


วันปิยมหาราช [ 30 ต.ค. 2558 ] อ่าน 22 


คณะเทศบาลตำบลช่อแฮ ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ [ 13 ต.ค. 2558 ] อ่าน 36 


พิธีทำบุญ เปิดป้ายอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช่อแฮ [ 2 ต.ค. 2558 ] อ่าน 53 
 
 
[พร0023.2/ว4776] ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฎิบัติหน้าที่แทนนายก อปท. [ 27 พ.ย. 2558 ]     
[พร0023.2/ว4775] ซักซ้อมการบรรจุและแต่ตั้งครู ผดด. กรณีเรียกใช้บัญชี [ 27 พ.ย. 2558 ]     
[พร0023.5/ว517] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 27 พ.ย. 2558 ]     
[พร0023.5/ว516] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 26 พ.ย. 2558 ]     
ตาราง ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 11/2558 [ 26 พ.ย. 2558 ]     
ตาราง ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2558 [ 26 พ.ย. 2558 ]     
[พร0023.3/ว514] การกำหนดแบบพิมพ์และเอกสารใช้ทางการเงิน อปท. [ 24 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.1/ว4696] มอบหมายการให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ [ 24 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.2/ว4703] หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินตำแหน่งพนักงานเทศบาล [ 24 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว4707] 1-ของบฯโครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม ประปาปี 60 [ 24 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว4707] 2-ของบฯโครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม ประปาปี 60 [ 24 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว4706] 1-ของบฯโครงการถนนถ่ายโอน ปี 60 [ 24 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว4706] 2-ของบฯโครงการถนนถ่ายโอน ปี 60 [ 24 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว4695] การจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของสถานศึกษาอปท [ 24 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว4688] โครงการอบรมการจัดกิจกรรม โตไปไม่โกง ในสถานศึกษาสังกัด อปท [ 24 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.4/ว512] รายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าอบรมบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 24 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.5/ว4697] การกันเงินเบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายกรณีไม่ก่่อหนี้ [ 24 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว4675] การประกวด อปท.และสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ปี 2559 [ 23 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว4670] โครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ปี2558 [ 23 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว4672] การคัดเลือกผู้บริหารดีเด่นด้านการศึกษาและผอ.การศึกษาดีเด่น 58 [ 23 พ.ย. 2558 ]   
   
ขอทราบการเดินทางไปไหว้พระธาตุช่อแฮ (27 ส.ค. 2558)    อ่าน 6772  ตอบ 27  
ขอขอบคุณเทศบาลตำบลช่อแฮ (6 มี.ค. 2558)    อ่าน 267  ตอบ 1  
ถึงนายกฯช่อแฮ (29 ม.ค. 2558)    อ่าน 749  ตอบ 3  
 


ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
 

วัดพระธาตุจอมแจ้ง
 
 
อบต.แม่ยางตาล ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผ [ 1 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่ยางตาล ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเส [ 1 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ยางตาล รายชื่อผู้ยื่นเอกสาร โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร. 3081 บ้า [ 1 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ยางตาล รายชื่อผู้รับเอกสาร โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร. 3 [ 1 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ยางตาล ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ช [ 1 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ยางตาล ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เรี [ 1 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ยางตาล รายชื่อผู้ยื่นเอกสาร โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตำบลแม่ยางตาล [ 1 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ยางตาล รายชื่อผู้รับเอกสาร โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตำบลแม่ยางตาล [ 1 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่คำมี ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด (CCTV) [ 1 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกลำเหมืองหม้อ หมู่ที่ ๘ [ 1 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายไหล่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ [ 1 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ [ 1 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อจ่ายประปา หมู่ที่ ๔ [ 1 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.หัวทุ่ง ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถาน [ 1 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.หัวทุ่ง ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่า [ 1 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
   
อบต.ต้าผามอก เบี้ยยังชีพ ผู้สูฝอายุ (30 พ.ย. 2558)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.แม่ทราย ขอบสอบถามค่ะ (29 พ.ย. 2558)    อ่าน 9  ตอบ 0
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player