Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
เทศบาลตำบลช่อแฮ ขอเขิญร่วมทำบุญใส่บาตร งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 6 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 52 
ราคารกลางและคำนวนราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 1 ช่อแฮ (2) [ 18 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 22 
เปิดเผยราคารกลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 ช่อแฮ [ 18 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 20 
   
แจ้งการทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F งานก่อสร้าง 4 ประเภท ของกรมบัญชีกลาง โดยคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2510  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2533  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว6903  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15977-16050 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/16051-16107 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด มท 0817/ว2525  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2528 [แบบรายงาน] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฎในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2526 [รายการที่ได้รับอนุมัติงบกลางปี 59] [สิงที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [อนุมัติงบกลาง]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2527  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
แบบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน โครงการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศ. มท 0816.3/ว2516  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี 2559 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2515  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/16179 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก กค. มท 0803.4/ว2519  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
หารือลักษณะต้องห้ามการรับราชการกรณีต้องโทษจำคุกแต่ให้รอการลงอาญา สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2501  [ 29 พ.ย. 2559 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2504  [ 29 พ.ย. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2499  [ 29 พ.ย. 2559 ]
การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2486  [ 28 พ.ย. 2559 ]
การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2491  [ 28 พ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1 สน.บถ. มท 0809.4/ว2461 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ย. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 1-14 กค. มท 0803.3/ว2494,ว2495 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ย. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัด อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2479  [ 25 พ.ย. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัด อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2480  [ 25 พ.ย. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัด อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 3 กศ. มท 0816.5/ว2481  [ 25 พ.ย. 2559 ]
 


 


พิธีมอบข้าวสารเพื่อนำไปประกอบอาหารเลี้ยงประชาชน [ 25 พ.ย. 2559 ] อ่าน 11 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 25 พ.ย. 2559 ] อ่าน 12 


รักประเทศไทย [ 22 พ.ย. 2559 ] อ่าน 19 
 
 
[พร0023.3/ว4887] การบริหารจัดการโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ [ 2 ธ.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว545] โครงการพัฒนาครูตันแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด [ 2 ธ.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว546] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [ 2 ธ.ค. 2559 ]     
[พร0023.5/ว545] แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระค่าดอกเบี้ยประกันอัคคีภัย [ 2 ธ.ค. 2559 ]     
[พร0023.2/ว19806] แจ้งมติที่ประชุมพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่11/59 [ 30 พ.ย. 2559 ]     
[พร0023.2/ว4845] แจ้งมติที่ประชุมพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ 11/2559 [ 30 พ.ย. 2559 ]     
[พร0023.2/ว4842] การพิจารณาอัตราเงินเดือนในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น [ 30 พ.ย. 2559 ]     
[พร0023.2/ว19805] แจ้งผลการประเมินครู เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ [ 30 พ.ย. 2559 ]     
[พร0023.2/ว4841] กรณีรองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. [ 30 พ.ย. 2559 ]     
[พร0023.2/ว4843] การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น [ 30 ต.ค. 2559 ]   
[พร0023.2/ว4840] การนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งสายงานกรณีกลับไปดำรงตำแหน่งเดิม [ 30 พ.ย. 2559 ]     
[พร0023.2/ว4844] การได้รับเงินประจำตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 30 พ.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว4846] การสนับสนุนโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน [ 30 พ.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว543] การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเข้าเฝ้าฯกราบถวายพระบรมศพ [ 30 พ.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว4811] แนวทางแก้ไขเกิดขึ้นจากภารกิจถ่ายโอน [ 29 พ.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว4814] แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 29 พ.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว4813] ขอความอนุเคราะห์การกรอกข้อมูลชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะ [ 29 พ.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว4807] พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่าย [ 29 พ.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว4812] รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ [ 29 พ.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว540] นโยบายช่วยเหลือชาวนา [ 29 พ.ย. 2559 ]     
   
ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการเรียนต่อ ป.ตรี ทำงานประจำก็สามารถเรียนได้ค่ะ (20 มิ.ย. 2559)    อ่าน 114  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 143  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (29 พ.ค. 2559)    อ่าน 166  ตอบ 0  
 


ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
 

วัดพระธาตุจอมแจ้ง
 
 
อบต.นาพูน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.วังชิ้น ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลวังชิ้น [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.แม่จั๊วะ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเเดือน พฤศจิกายน 2559 [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่คำมี ประกาศราคางานดำัดแปลงห้องทำงานเพื่อเป็นห้องประชุมสภา อบต.แม่คำมี [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.น้ำชำ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. และปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 10 [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองม่วงไข่ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุุมสภาเทศบาลตำบลหนองม่ [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองม่วงไข่ ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำป [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.เตาปูน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือ [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.ทุ่งโฮ้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายพนักงานดับเพลิง [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่ยางตาล ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับพื้นที่สนามหน้าสำนักงาน อบต. แม่ยางตาล [ 1 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.วังชิ้น ประกาศเทศบาลตำบลวังชิ้น เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพ [ 1 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.ร้องกวาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางก่อสร้างพนังคสล.ม.4 ต.ร้องกวาง [ 1 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.เตาปูน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ขององค์ [ 1 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่ปาน แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรียนและที่ดินภาษีป้ [ 1 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่ปาน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตเทศบาลตำบลแม่ [ 1 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
   
อบต.น้ำเลา เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.น้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 พ.ย. 2559)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.แม่ยางตาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน (19 พ.ย. 2559)    อ่าน 120  ตอบ 2
 





Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player



 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player