Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
เทศบาลตำบลช่อแฮ ขอเขิญร่วมทำบุญใส่บาตร งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 6 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 26 
เทศบาลตำบลช่อแฮ รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ [ 13 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 33 
ราคากลางนำ้มันเชื้อเพลิง [ 3 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 21 
   
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2192  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2190  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว6056 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.3/ว16  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2559 สน.คท.  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14604 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14606 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14608 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1 สน.บถ. มท 0809.4/ว2129 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว5862  [ 20 ต.ค. 2559 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2161  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2182  [ 20 ต.ค. 2559 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ด่วนมาก กม. มท 0804.1/ว2169  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/14510-14585 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2172  [ 20 ต.ค. 2559 ]
แจ้งสถานที่ทำการและหมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน กยผ. มท 0815.1/ว2165  [ 20 ต.ค. 2559 ]
กำหนดและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายค่ายา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2175  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน เพื่อใช้ในการติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันในระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2177  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ขอแก้ไขรายชื่อผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษตัดสิทธิการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส่วนที่เหลือทันที ตลอดปีการศึกษา 2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2178  [ 20 ต.ค. 2559 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2176 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก กค. มท 0803.4/ว2170  [ 19 ต.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือจังหวัด แจ้ง อปท. ในพื้นที่ที่มีแผนงาน/โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า กพส. มท 0810.5/ว2171  [ 19 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14381-14456 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2559 ]
 


 


เทศบาลตำบลช่อแฮ ขอเขิญร่วมทำบุญใส่บาตร งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๕๙ [ 6 ต.ค. 2559 ] อ่าน 25 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่๓ ประจำปี ๒๕๕๙ [ 23 ก.ย. 2559 ] อ่าน 35 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่๒ ประจำปี ๒๕๕๙ [ 23 ก.ย. 2559 ] อ่าน 31 
 
 
แจ้งมติตาราง ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 10/2559 [ 21 ต.ค. 2559 ]     
แจ้งมติตาราง ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่10/2559 [ 21 ต.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว4167] แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมแ [ 21 ต.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว4166] แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับผู้ป่าวเอดส์ งวดที่ 1 [ 21 ต.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว4168] การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปประกันรายได้ผู้สูงอายุ งวด 1 [ 21 ต.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว4165] การสำรวจข้อมูลและจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น [ 21 ต.ค. 2559 ]     
แบบฟอร์ม ถนน ประปา E-Report [ 21 ต.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว471] แจ้งตารางกำหนดวันลง E-Report [ 21 ต.ค. 2559 ]     
แบบฟอร์ม ถนน ประปา E-Report [ 21 ต.ค. 2559 ]     
[พร0023.1/ว470] พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต [ 20 ต.ค. 2559 ]     
[พร0023.2/ว4142] การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปการศึกษาภาคบังคับ 1 [ 20 ต.ค. 2559 ]     
[พร0023.1/ว4134] การอำนวยความสะดวกประชาชนร่วมสวดอภิธรรม [ 19 ต.ค. 2559 ]     
[พร0023.1/ว4121] การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท.(INFO) [ 19 ต.ค. 2559 ]     
[พร0023.2/ว17239] 1-การจัดสรรงบประมาณรายจ่าสนับสนุนถ่าโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 [ 19 ต.ค. 2559 ]     
[พร0023.2/ว17239] 2-การจัดสรรงบประมาณรายจ่าสนับสนุนถ่าโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 [ 19 ต.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว4144] โครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น [ 19 ต.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว4130] แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLIT [ 19 ต.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว4129] การประเมินสมรรถนะผู้เรียนในสถานศึกษาอปท.(LCT) [ 19 ต.ค. 2559 ]     
[พร0023.4/ว469] ขอความร่วมมือหน่วยงานในการแข่งขันกีฬาทุกชนิดไม่มีเหล้า [ 19 ต.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว4115] 1-ซักซ้อมแนวทางจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ต.ค. 2559 ]     
   
ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการเรียนต่อ ป.ตรี ทำงานประจำก็สามารถเรียนได้ค่ะ (20 มิ.ย. 2559)    อ่าน 95  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 131  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (29 พ.ค. 2559)    อ่าน 150  ตอบ 0  
 


ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
 

วัดพระธาตุจอมแจ้ง
 
 
อบต.น้ำชำ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเทลานเดินศูนย์พัฒนาเด็ก [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าข้าม โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.เตาปูน โครงการจัดเวทีประชุมระชาคม [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งโฮ้ง เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้่ง ทำโครงการประชาคมตำบลทุ่งโฮ้ง รับทราบปัญหาความต้องการของประชา [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งโฮ้ง เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราช [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.เด่นชัย โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.เตาปูน อบรม สสส. ณ เทศบาลแม่หล่าย [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.เตาปูน วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่คำมี ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่องรายงานการประชุมสภาอบต.แม่คำมี สมัยปร [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.เหมืองหม้อ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 สิ้นสุดไตรามาสที่ 4 (ตุลาคม 2558 ถึง [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.แดนชุมพล ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.แดนชุมพล พิธีสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.แดนชุมพล ขอขยายเวลา การประชุมสภาอบต.แดนชุมพล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์บันทึกการประชุมสภาอบต.แดนชุมพล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์บันทึกการประชุมสภาอบต.แดนชุมพล สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2559 [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
   
อบต.เตาปูน ขอสอบถามนายกเตาปูนหน่อยคะ (23 ต.ค. 2559)    อ่าน 7283  ตอบ 58
อบต.กาญจนา ติดต่อไม่ได้ (21 ต.ค. 2559)    อ่าน 76  ตอบ 1
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player