Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบมีฝาปิด) บริเวณข้าง [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 23 
ประกาศ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกประกาศสอบราคาก่อสร้างเทศบาลตำบลช่อแฮ [ 6 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 24 
ใบสมัคร ขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลช่อแฮ [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 73 
   
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของเทศบาลและ อบต. ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และตัวชี้วัดที่ 1.5 ความสำเร็จในการส่งเสริม อปท. สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1428  [ 22 ก.ค. 2559 ]
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.5/ว28,ว29  [ 22 ก.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1422  [ 22 ก.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1423  [ 22 ก.ค. 2559 ]
ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว4101  [ 21 ก.ค. 2559 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการสรุปข้อมูลรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1419  [ 21 ก.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดรวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินเหลือจ่ายโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1410 [แบบรายงานฯ]  [ 21 ก.ค. 2559 ]
การประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเพื่อเด็กเร่ร่อน ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0816.4/ว9392  [ 21 ก.ค. 2559 ]
งานตลาดนัดวิจัย สร้างองค์ความรู้ ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการศึกษา สู่การพัฒนาเด็กไทย ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0816.3/ว1407  [ 21 ก.ค. 2559 ]
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ สน.กศ. มท 0816.3/ว1408  [ 21 ก.ค. 2559 ]
เรียนเชิญท้องถิ่นจังหวัดร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "การคัดแยกขยะ" ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1409  [ 15 ก.ค. 2559 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กจ.  [ 15 ก.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 5 - 9 กันยายน 2559) สน.กศ. มท 0801.4/ว1387  [ 15 ก.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559) สน.กศ. มท 0801.4/ว1386  [ 15 ก.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559) สน.กศ. มท 0816.4/ว1385  [ 15 ก.ค. 2559 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4072  [ 15 ก.ค. 2559 ]
แนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.4/ว1402  [ 15 ก.ค. 2559 ]
การบันทึก โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว1401  [ 15 ก.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว1396  [ 15 ก.ค. 2559 ]
การกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวขาญ สน.บถ. มท 0809.2/ว67  [ 15 ก.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/9307-9336 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/9219-9254 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย และครู ที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสิ้นสุดการอนุญาต สน.บถ. มท 0809.9/ว9  [ 14 ก.ค. 2559 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1384 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1358  [ 14 ก.ค. 2559 ]
 


 


โครงการ "เทศบาลตำบลช่อแฮ ร่วมใจพัฒนา ถนนสวย ๘๔ สาย ซ่อมสร้างฝาย พัฒนาแหล่งน [ 5 ก.ค. 2559 ] อ่าน 29 


โครงการเทศบาลตำบลช่อแฮ ร่วมใจพัฒนาถนนสวย ๘๔ สาย ซ่อมสร้างฝาย พัฒนาแหล่งน้ำ ๗๐ แ [ 5 ก.ค. 2559 ] อ่าน 19 


กิจกรรม "ตลาดต้องชม ตลาดลานค้าชุมชนพระธาตุช่อแฮ" [ 25 พ.ค. 2559 ] อ่าน 55 
 
 
[พร0023.3/ว323] การจัดทำรายงานทรัพยากรท้องถิ่น [ 22 ก.ค. 2559 ]     
[พร0023.4/ว2936] ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญ [ 22 ก.ค. 2559 ]     
[พร0023.4/12125] ขี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างธรรมนูญ [ 22 ก.ค. 2559 ]     
[พร0023.4/12124] ชี้แจงข้อเท็จริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญ [ 22 ก.ค. 2559 ]     
[พร0023.4/ว324] ชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบ อปท. [ 22 ก.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว2914] แจ้งผลการประเมิน LPA [ 21 ก.ค. 2559 ]     
[พร0023.2/ว2896] แนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบการปรับโครงสร้างเทศบาล [ 21 ก.ค. 2559 ]     
[พร0023.2/ว2897] แนวทางการหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 21 ก.ค. 2559 ]     
[พร0023.2/ว2846] การออกประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ [ 15 ก.ค. 2559 ]   
[พร0023.2/ว2878] การจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน [ 15 ก.ค. 2559 ]   
[พร0023.3/ว2879] แบบสำรวจโครงการราชดำริ [ 15 ก.ค. 2559 ]   
[พร0023.3/ว2880] รายงานผลการดำเนินงานแผนแม่บท อพ.สธ. [ 15 ก.ค. 2559 ]   
[พร0023.3/ว2882] การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรากฐานผ่ากลไกประชารัฐ [ 15 ก.ค. 2559 ]   
[พร0023.3/ว2881] ขอเชิยสมัครเข้าร่วมเป็นองค๋กรต้นแบบส่งเสริมการเลี้ยงลุกด้วยนมแม่ [ 15 ก.ค. 2559 ]   
[พร0023.3/ว2868] รายงานข้อมูล(MOU)ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย [ 15 ก.ค. 2559 ]   
[พร0023.5/ว2886] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.การกระจายอำนาจแก่อปท 6/59 [ 15 ก.ค. 2559 ]   
[พร0023.5/ว2865] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจแก่อปท [ 15 ก.ค. 2559 ]   
[พร0023.5/ว2866] การโอนเงินภาษี ตามพรบ.จัดสรรรายได้ภาษีสุรา(มิย59) [ 15 ก.ค. 2559 ]   
[พร0023.5/ว322] การจัดเก็บและนำส่งรายได้แก่ อปท. [ 15 ก.ค. 2559 ]   
[พร0023.3/ว311] แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษา [ 14 ก.ค. 2559 ]   
   
ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการเรียนต่อ ป.ตรี ทำงานประจำก็สามารถเรียนได้ค่ะ (20 มิ.ย. 2559)    อ่าน 29  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 65  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (29 พ.ค. 2559)    อ่าน 100  ตอบ 0  
 


ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
 

วัดพระธาตุจอมแจ้ง
 
 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สานตะกร้าจากเส้นพ [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่คำมี ขอเชิญร่วมงาน เทศบาลตำบลแม่คำมีพบประชาชน ประจำปี 2559 [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.ทุ่งโฮ้ง [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.ทุ่งโฮ้ง โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนจำนำพรรษา [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
ทต.ทุ่งโฮ้ง คู่มือการประเมินสานักงานสีเขียวคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.แม่ทราย กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2559 [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.บ้านถิ่น สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.น้ำชำ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.น้ำชำ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สข [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.กาญจนา [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.เตาปูน [ 21 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 25 
อบต.เตาปูน หน่วยแพทย์อาสา ( พอ.สว. ) [ 21 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 29 
อบต.กาญจนา แจ้งผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าฌาปนสถาน บ้านดอนดี ม.7 [ 21 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 21 
อบต.กาญจนา แจ้งผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ บ้านดอนดี ม.2 [ 21 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 21 
ทต.ช่อแฮ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบมีฝาปิด) บริเวณข้าง [ 21 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 23 
   
อบต.เด่นชัย โอนย้าย (22 ก.ค. 2559)    อ่าน 1106  ตอบ 9
อบต.แม่พุง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงาน อบต แม่พุง (15 ก.ค. 2559)    อ่าน 55  ตอบ 1
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player