ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน ๓ โครงการ [ 17 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 19 
ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ เรื่อง ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก [ 1 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 23 
เทศบาลตำบลช่อแฮ รับสมัครคัดเลือกทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ [ 24 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 109 
 
       
 
 
ข้อมูลประชากร (28 ม.ค. 2557)    อ่าน 148  ตอบ 0  
ขอทราบการเดินทางไปไหว้พระธาตุช่อแฮ (2 ม.ค. 2557)    อ่าน 4624  ตอบ 23  
สอบถาม (18 พ.ย. 2556)    อ่าน 392  ตอบ 3  
 
 
ทต.วังชิ้น ความไม่เหมาะสมของความประพฤติเข้าข่ายชู้สาว (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 27  ตอบ 0
ทต.บ้านถิ่น รัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) พ.ศ.2557 (23 ก.ค. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 0
ทต.แม่คำมี ขอเชิญสมัครอบรม "เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป้องกันความเสียหายจาก (23 ก.ค. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 0
 

ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
 
       
     
 
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

วัดพระธาตุช่อแฮ

 
 
ทต.บ้านถิ่น ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่อง สอบราคาโครงการเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ในพื้นท [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านถิ่น โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่ง [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่คำมี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี 2โครงการ [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศสอบราคาจ้างงานต่อเติมปรับปรุงห้องน้ำผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศสอบราคาจ้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ลำเหมืองหม้อ พร้อมถมลูกรังขนาดเส้นศูนย์กล [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.เหมืองหม้อ รายงานผลการดำเนินงาน สิ้นไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕ [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.แดนชุมพล ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562) [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.หัวทุ่ง ถวายเทียนเข้าพรรษาประจำปี 2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่คำมี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่คำมี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคแพร่จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่คำมี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีจัดเวทีเสวนาการปฎิบัติภารกิจสร้างความปรองดองสมานฉันท [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.หัวทุ่ง อบรมโครงการครอบครัวสัมพันธ์ต้านยาเสพติด [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.แม่คำมี ชาวตำบลแม่คำมี ร่วมใจภักดิ์ รักสถาบัน [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.แม่คำมี เทศบาลตำบลแม่คำมีจัดกิจกรรมเชิญธงและเคารพธงชาติ [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.สรอย ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 22 
 
       
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมชี้แจง แนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2011  [ 24 ก.ค. 2557 ]
แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1995  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากในพื้นที่รับผิดชอบ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1239  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง กค. มท 0803/ว1257  [ 24 ก.ค. 2557 ]
การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1240 [รายชื่อ รุ่น 1] [รายชื่อ รุ่น 2]  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ สพบ. มท 0807.3/ว1245 [ประกาศรายชื่อฯ]  [ 23 ก.ค. 2557 ]
โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1231  [ 23 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558 - 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว55  [ 23 ก.ค. 2557 ]
สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ สน.บถ. มท 0809.4/ว1232  [ 23 ก.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1221 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2557 ]
 
[พร0023.2/ว.2317] แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลฯ รุ่นที่ ๑๗ [ 21 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.2/ว.2316] แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลฯ รุ่นที่ ๑๖ [ 21 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.23047 ]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรื่องสั้นของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ ส [ 18 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.2301] ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ..... [ 18 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.2300] หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เกี่ยวกับการพิจารณาฐานะการคลังจากงบพั [ 18 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.230] ตารางสรุปการขอตั้งงบประมาณสนับสนุน(หมวดเงินอุดหนุน)ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 18 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.231] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. [ 18 ก.ค. 2557 ]   
พร0012./ว.085 ขอเชิญประชุม [ 17 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.228] โครงการเสริมสร้างสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศ ประจำปีงบป [ 16 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.2257] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ารการศึกษาขององค์กร [ 16 ก.ค. 2557 ]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
 


เทศบาลตำบลช่อแฮ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 36 


ประชุมประจำเดือนเทศบาลตำบลช่อแฮ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 36 


ประชุมจัดเตรียมงานเกษตรสานฝัน สานสัมพันธ์ปรองดอง ของดีช่อแฮ-ป่าแดง ประจำปี ๒๕๕ [ 8 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 30 


เทศบาลตำบลช่อแฮ ร่วมงานฌาปนกิจศพพระบุญยก โสภโณ สิริอายุ ๗๕ ปี พรรษา ๔๔ [ 8 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 29 
   
 
 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552