Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 31 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 490 
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 3 
นำ้ประปาเทศบาลตำบลช่อแฮ ได้รับการรับรองคุณภาพดีระดับเกียรติบัตร [ 24 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 2 
   
โครงการ (ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู) ครั้งที่ 12 พ.ศ.2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1548  [ 25 พ.ค. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1528 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2561 ]
การใช้ที่ราชพัสดุ สน.คท. มท 0808.2/ว1496  [ 25 พ.ค. 2561 ]
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน สน.บถ. มท 0809.2/ว90  [ 25 พ.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างของ ก.อบต.จังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว88  [ 25 พ.ค. 2561 ]
หารือการทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนของการไฟฟ้าและการประปา สน.คท. มท 0808.2/ว1455  [ 24 พ.ค. 2561 ]
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4 และประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 5 กศ. มท 0816.3/6721 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 24 พ.ค. 2561 ]
อนุมัติใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1515  [ 24 พ.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ สน.คท. มท 0808.2/6668-6671 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2561 ]
การดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1497 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 24 พ.ค. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1498 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/6579-6630 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2561 ]
รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้านสื่อมวลชน และด้านสุขภาพอนามัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1511  [ 23 พ.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1491  [ 23 พ.ค. 2561 ]
ระบบรายงานการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ด่วน สน.คท. มท 0808.3/ว1483  [ 22 พ.ค. 2561 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.3/ว1489  [ 22 พ.ค. 2561 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน กศ. มท 0816.3/ว1481 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]  [ 22 พ.ค. 2561 ]
การรับรองครูและผู้ดูแลเด็ก "โครงการส่งเสริมสมรรถนะเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต" กศ. มท 0816.4/ว1477 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 22 พ.ค. 2561 ]
การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน และการยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1482 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 21 พ.ค. 2561 ]
การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของ อปท. (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว1478 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 สน.คท. มท 0808.2/ว1461  [ 21 พ.ค. 2561 ]
จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสิทธิการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สน.คท. มท 0808.2/ว1460  [ 21 พ.ค. 2561 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว1476 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 21 พ.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1467  [ 18 พ.ค. 2561 ]
 


 
 
 
มติ การประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2561วันที่ 23พค61 [ 23 พ.ค. 2561 ]     
มติ การประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2561วันที่23พค61 [ 23 พ.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว189 การปรับปรุงโครงการสร้างเวลาเรียน และการยกเลิกมาตรฐานการเรี [ 23 พ.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว1965 การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปร [ 23 พ.ค. 2561 ]     
พร0023.4/ว1973 กรณีหารือ เกี่ยวกับ อปท.ทำข้อตกลง MOA การให้บริการรับบริห [ 23 พ.ค. 2561 ]     
พร0023.4/ว1970 ตรวจสอบการทุจริตกรณีจัดซื้อรถขยะ-รถดูดโคลน ขององค์กรปกครอ [ 23 พ.ค. 2561 ]     
พร0023.1/255 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารท้องถิ่น รุ่นที่ 91 [ 22 พ.ค. 2561 ]     
พร0023.1/ว184 ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อ [ 22 พ.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว185 แนวทางการขอใช้ที่ดินโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ [ 22 พ.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว183 ขอความร่วมมือดำเนินโครงการสึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อม [ 22 พ.ค. 2561 ]     
พร0023.5/ว182 การจัดเก็บและเงินนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 พ.ค. 2561 ]     
พร0023.2/ว1953 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Acti [ 21 พ.ค. 2561 ]     
พร0023.2/ว181 การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 [ 21 พ.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว1952 ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม นม [ 21 พ.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว1937-21พค61 แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น [ 21 พ.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว180-18พค61 เร่งรัดการจัดสรรงบประมาณโึรงการอาหารกลางวันและโครงการอาหาร [ 18 พ.ค. 2561 ]   
พร0023.5/ว1930-18พค61 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนท [ 18 พ.ค. 2561 ]   
พร0023.5/ว1924-18พค61 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปก [ 18 พ.ค. 2561 ]   
[พร0023.3/ว1914] ขอความอนุเคราะห์ส่งผลงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื [ 17 พ.ค. 2561 ]   
[พร0023.3/ว1908] การขอรับการสนับสนนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเ [ 17 พ.ค. 2561 ]   
   
ป.โท (15 ก.พ. 2561)    อ่าน 176  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์เปิดติวเตรียมตัวสอบภาค ก. ท้องถิ่น ปี 2560!! (5 ส.ค. 2560)    อ่าน 177  ตอบ 0  
ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการเรียนต่อ ป.ตรี ทำงานประจำก็สามารถเรียนได้ค่ะ (20 มิ.ย. 2559)    อ่าน 433  ตอบ 0  
 ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ  
 


วัดพระธาตุจอมแจ้ง  
 
 
อบต.สรอย ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาตามโครงการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กับบริ [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.สรอย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยชุมชนแพร่ [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ดอนมูล พ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลาย [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ดอนมูล กิจกรรมรณรงค์Big Cleaning Day เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุง [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 85 
อบต.บ่อเหล็กลอง ประกาศราคากลางปูผิวจราจร ม.7 [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บ่อเหล็กลอง ราคากลางวัสดุก่อสร้าง9รายการ [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่คำมี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ สำหรับกองการศึกษ [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่คำมี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนา [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่คำมี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเ [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บ่อเหล็กลอง สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนม.ค-มี.ค61 [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บ่อเหล็กลอง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนต.ค-ธ.ค.60 [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เตาปูน งานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยสิริชัยมหาศากยมุนี ประจำปี2561 [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ต้าผามอก อบต.ต้าผามอกเข้าร่วมงานสืบสานงานประเพณีไหว้พระธาตุพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ต้าผามอก การประชุมทบทวน ปรับปรุง พิจารณายุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบ [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
   
ทต.วังชิ้น สำนักงานจัดหางานแพร่ เปิด สาขาวังชิ้น ติดต่อที่ สนง.เทศบาลตำบลวังชิ้น (24 พ.ค. 2561)    อ่าน 4371  ตอบ 22
ทต.ร้องกวาง สอบถาม (16 พ.ค. 2561)    อ่าน 166  ตอบ 1
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player