Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ [ 11 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 278 
งานประเพณีไหว้สา พระธาตุจอมแจ้ง ประจำปี ๒๕๕๙ [ 10 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 305 
เทศบาลตำบลช่อแฮ ประกาศขายทอดตลาดครุภันณ์ยานพาหนะและขนส่งของทางราชการ [ 3 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 410 
   
ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กรในหน่วยงาน เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2559 ด่วน สน.สส. มท 0891.3/ว1041  [ 27 พ.ค. 2559 ]
แจ้งเลื่อนหมายกำหนดการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1040  [ 27 พ.ค. 2559 ]
ชี้แจงการส่งเอกสารรายงานผลการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สน.บถ. มท 0809.6/ว37  [ 27 พ.ค. 2559 ]
การฝึกอบรมพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน ศส. มท 0806/ว32  [ 26 พ.ค. 2559 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1027 [งบหน้า] [รายละเอียด อปท.] [รายละเอียดเลขบัตรฯ]  [ 26 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1002  [ 26 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1001  [ 26 พ.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1017 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ค. 2559 ]
ประกาศอัตรดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1028  [ 26 พ.ค. 2559 ]
การใช้งานรหัสมาตรฐานสินค้าและบริการ UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลกทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว996  [ 26 พ.ค. 2559 ]
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว1023  [ 25 พ.ค. 2559 ]
การคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ผต.สถ. มท 0811/ว14  [ 25 พ.ค. 2559 ]
เลื่อนหมายกำหนดการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1022  [ 25 พ.ค. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1018 [รายละเอียดเดือนมีนาคม 59] [รายละเอียดเดือนเมษายน 59]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว978  [ 25 พ.ค. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
การขอรับกระประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.3/ว1007  [ 25 พ.ค. 2559 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว993 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว992 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1000  [ 25 พ.ค. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1004  [ 24 พ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/6561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2559 ]
การเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1003 [เอกสารแนบ]  [ 24 พ.ค. 2559 ]
ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว999  [ 24 พ.ค. 2559 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 23 พ.ค. 2559 ]
 


 


กิจกรรม "ตลาดต้องชม ตลาดลานค้าชุมชนพระธาตุช่อแฮ" [ 25 พ.ค. 2559 ] อ่าน 9 


การแข่งขันปั่นจักรยานทางเรียบ"ปั่นสโลไลฟ์ ไปนาตอง" [ 25 พ.ค. 2559 ] อ่าน 11 


วันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๙ [ 23 พ.ค. 2559 ] อ่าน 18 
 
 
[พร0023.1/ว8764] โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของ อปท. [ 27 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.1/ว246] การให้รางวัล อปท. ด้านการป้องกันการทุจริต [ 27 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.1/ว243] ขอเชิญร่วมพิธีเปิด โครงการ อปท.แพร่ร่วมใจ พัฒนา 84 สาย ซ่อ [ 27 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.2/ว2086] แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ [ 27 พ.ค. 2559 ]     
ตาราง ก.อบต. จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2559 [ 27 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว245] แบบรายงานการดำเนินการตามพรบการอำนวยความสะดวก [ 27 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว244] รายงาน โครงการ มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ [ 27 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/2067] โครงการพัฒนาศักยภาพเทคนิคและการจัดการเรียนการสอนครูภาษาไทย [ 27 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว2072] โครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่น STEM Education ประเทศ [ 27 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.4/ว248] การเสนอข่าว อบต. หยุดการบริการประชาชน [ 27 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว2071] การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ [ 26 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว2080] สำรวจสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรด้านสมุนไพรในพื้นที่ [ 26 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว2081] ประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ2559 [ 26 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว2079] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท 59 [ 26 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.1/ว4696] การให้รางวัล อปท.ดีเด่น 2559 [ 26 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.3/ว2059] การสร้างและพัฒนาทีมพ่นเคมีควบคุมโรค [ 26 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.5/ว242] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 26 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.5/ว250] การวางระบบการตรวจสอบการเงิน บัญชี และการพัสดุ [ 26 พ.ค. 2559 ]     
[พร0023.1/ว241] ขอเชิญประชุม อปท ร่วมใจ พัฒนาถนนสวย 84 สาย [ 25 พ.ค. 2559 ]     
ตาราง ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2559 [ 25 พ.ค. 2559 ]     
   
ข้อมูลประชากร (7 มี.ค. 2559)    อ่าน 255  ตอบ 1  
ครูผู้ดูแลเด็ก (23 ก.พ. 2559)    อ่าน 242  ตอบ 0  
ขอทราบการเดินทางไปไหว้พระธาตุช่อแฮ (22 ม.ค. 2559)    อ่าน 9338  ตอบ 2  
 


ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
 

วัดพระธาตุจอมแจ้ง
 
 
อบต.น้ำชำ โครงการเพิ่มศักยภาพสตรี เพื่อพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม การเมืองและการยุติความรุน [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.ร้องกวาง ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่ [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.แม่จั๊วะ [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่ยางตาล ประกาศ รายชื่อผู้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่ปาน โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์"ประจำปี 2559 [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.แม่คำมี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.วังชิ้น ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่ยม ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับ [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 26 
อบต.แม่ยม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแล [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 26 
อบต.หัวทุ่ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ Overlay [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.วังชิ้น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสา [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.กาญจนา โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการปฏฺิบัติงานท้องถิ่น ประจำปี 2559 [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 15 
อบต.กาญจนา ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา สมัยสามัญสมัยที่สอง ปี พ.ศ.2559 [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.กาญจนา ประกาศสภา อบต.กาญจนา เรื่องขยายการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สอง ปี พศ.2559 [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านกลาง ประกาศผลสอบราคา...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 11 ต.บ [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
   
อบต.น้ำชำ เรียนนายก การเรียกเก็บเงินค่าขยะจากคนเก็บขยะ เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของอบต.หรือ (28 พ.ค. 2559)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.บ้านเหล่า เรื่องการ ประกาศ เสียง ตามสาย <*J*> (27 พ.ค. 2559)    อ่าน 29  ตอบ 1
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player