ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างเทศบาลตำบลช่อแฮ [ 17 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 26 
สมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง งานไหว้พระธาตุช่อแฮฯ [ 13 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 28 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างเทศบาลตำบลช่อแฮ [ 4 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 36 
 
       
 
 
ขอขอบคุณเทศบาลตำบลช่อแฮ (13 ก.พ. 2558)    อ่าน 41  ตอบ 0  
ถึงนายกฯช่อแฮ (29 ม.ค. 2558)    อ่าน 522  ตอบ 3  
ขอทราบการเดินทางไปไหว้พระธาตุช่อแฮ (30 ธ.ค. 2557)    อ่าน 5607  ตอบ 24  
 
 
ทต.ร้องกวาง ทางเข้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้(เฉลิมพระเกียรติ)ไม่เหมือนทางเข้ามหาลัยเลยรกมากๆๆ (5 มี.ค. 2558)    อ่าน 102  ตอบ 6
อบต.ป่าสัก This site hacked by Cloner-47 - This site hacked by Cloner-47 - This site hacked (5 มี.ค. 2558)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.แม่ยางตาล This site hacked by Cloner-47 - This site hacked by Cloner-47 - This site hacked (5 มี.ค. 2558)    อ่าน 0  ตอบ 0
 

ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
 
       
     
 
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

วัดพระธาตุช่อแฮ

 
 
อบต.แม่พุง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุขององค [ 5 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่คำมี ประกาศสภา อบต. แม่คำมี เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.แม่คำมี สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 [ 5 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ปาน พิธียกยอดฉัตร พระธาตุเจดีย์เศวตกุญชร บวรธรรมมงคล (พระธาตุช้างปาน) ณ ลานพระธาตุช [ 5 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่ป้าก ประกาศผลการเปิดซอง [ 5 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.หัวทุ่ง ประชาคมระดับหมู่บ้านตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ [ 5 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.วังชิ้น ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจำปี 2558 [ 3 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.น้ำเลา อบต.น้ำเลาร่วมขบวนอำเภอร้องกวางงานพระธาตุช่อแฮ [ 3 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 20 
ทต.หนองม่วงไข่ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. [ 3 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.บ้านถิ่น ร่วมงานประเพณีไหว้สาพระธาตุช่อแฮแห่ตุงหลวง ประจำปี 2558 [ 3 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 20 
ทต.บ้านถิ่น กิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เขตเทศบาลตำบลบ้านถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หม [ 3 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 24 
ทต.บ้านถิ่น กิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เขตเทศบาลตำบลบ้านถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หม [ 3 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 20 
อบต.แดนชุมพล ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.แดนชุมพล ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากทางหลวงสาย 103 ถึงบริ [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.แดนชุมพล ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.หนองม่วงไข่ ประกาศเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่ [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
 
       
 
 
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว449  [ 3 มี.ค. 2558 ]
แจ้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.1/ว448  [ 3 มี.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 สน.กศ. มท 0893.3/ว447  [ 3 มี.ค. 2558 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 สล. มท 0801.3/3606  [ 2 มี.ค. 2558 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 สล. มท 0801.3/ว436  [ 2 มี.ค. 2558 ]
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว375  [ 2 มี.ค. 2558 ]
การหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และการกำหนดมาตรการเยียวยา สำหรับผู้ได้รับการยรรจุและแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิการศึกษาที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ที่ ก.ท. กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว3  [ 27 ก.พ. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว432  [ 27 ก.พ. 2558 ]
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว425  [ 27 ก.พ. 2558 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น กจ. [ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพ] [ความรู้พื้นฐานสำหรับตำแหน่ง]  [ 27 ก.พ. 2558 ]
 
[พร0023.5/ว83] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 3 มี.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว807] การตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการประกันรายได้ผู้สูงอายุ [ 3 มี.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว811] การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันและฝุ่นละออง [ 3 มี.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว200] การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 4พ.ศ 2558 [ 3 มี.ค. 2558 ]   
[พร0023.2/798] การประเมินผลการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2558 ]   
[พร0023.2/ว759] แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ 2/2558 [ 3 ก.พ. 2558 ]   
[พร0023.1/ว82] การสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมหรือสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ [ 27 ก.พ. 2558 ]   
[พร0023.3/ว782] มาตรการป้องกันการทุจริตในการส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ [ 27 ก.พ. 2558 ]   
[พร0023.3/ว757] ขอความร่วมมือรายงานใช้จ่ายเงินสนับสนุนบริการสาธารณสุข [ 27 ก.พ. 2558 ]   
[พร0023.3/3228] ขอเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก [ 27 ก.พ. 2558 ]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
 


ทำบุญตักบาตรงานประเพณีไหว้สา พระธาตุจอมแจ้ง ประจำปี ๒๕๕๘ [ 6 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 46 


ทำบุญตักบาตรงานประเพณีไหว้สา พระธาตุจอมแจ้ง ประจำปี ๒๕๕๘ [ 6 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 26 


งานประเพณีไหว้และลอดพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีศรีปุณณะ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 6 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 33 


งานประเพณีไหว้สา พระธาตุจอมแจ้ง ประจำปี ๒๕๕๘ [ 6 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 35 
   
 
 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552