Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
เทศบาลตำบลช่อแฮ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าานนาตอง ม.๙ ต.ช่อแฮ [ 2 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 27 
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 24 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 32 
ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงา [ 10 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 72 
   
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว2203 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 9 ต.ค. 2558 ]
การดำเนินการ (ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/15659 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2558 ]
การบันทึกตรวจรับงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกผ่าน GFMIS Terminal บนระบบ GFMIS Web Online กค. มท 0803/ว2202 [เอกสารแนบ]  [ 9 ต.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว2200 [รายชื่อ]  [ 9 ต.ค. 2558 ]
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในงบการเงินก่อนส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ สน.คท. มท 0808.4/ว5902  [ 9 ต.ค. 2558 ]
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ การใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) กค. มท 0803/ว2198  [ 8 ต.ค. 2558 ]
การดำเนินการตรวจสอบปัญหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เน่าบูด ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว5578  [ 8 ต.ค. 2558 ]
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกรางวัล (ยอดครูผู้มีอุดมการณ์) โครงการ (ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู) ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว2188  [ 7 ต.ค. 2558 ]
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว5946 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ต.ค. 2558 ]
การขอความเห็นชอบจัดตั้งฝ่าย กรณีให้ความเห็นชอบย้อนหลัง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 7 ต.ค. 2558 ]
เน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สน.สส. มท 0891.3/ว2194  [ 7 ต.ค. 2558 ]
การแก้ไขคำผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.2/ว2189  [ 7 ต.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่แบบบูรณาการของกรมทางหลวงชนบท ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2187  [ 6 ต.ค. 2558 ]
การส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2558 สน.คท. มท 0808.4/ว26  [ 6 ต.ค. 2558 ]
รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปี 2558 กค. มท 0803/ว2185  [ 6 ต.ค. 2558 ]
การจัดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ระดับประเทศ) สน.กศ. มท 0893.3/ว2183  [ 6 ต.ค. 2558 ]
การเผยแพร่หนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนแก่โรงเรียนระดับประถมศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว2180  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว2175  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การนำกรอบยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูอาจารย์หัวหน้า 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) สน.กศ. มท 0893.2/ว2174 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2558 ]
ขอส่งหนังสือกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม สน.กม. มท 0804.1/ว1977  [ 5 ต.ค. 2558 ]
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดสำหรับการบัญชีภาครัฐ กค. มท 0803/ว2173 [เอกสารแนบ]  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2133 [แบบรายงานฯ] [คู่มือการรายงานฯ (จังหวัด)] [คู่มือการรายงานฯ (อปท.)]  [ 5 ต.ค. 2558 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2016 (2016 Korean Government Scholarship Program for International Students for Undergraduate Degree)สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2169  [ 5 ต.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2172  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบลงทุน (กรม) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ต.ค. 2558 ]
 


 


พิธีทำบุญ เปิดป้ายอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช่อแฮ [ 2 ต.ค. 2558 ] อ่าน 21 


กิจกรรมนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่อแฮ [ 23 ก.ย. 2558 ] อ่าน 17 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 22 ก.ย. 2558 ] อ่าน 20 
 
 
[พร0023.3/ว425-8ตค58] เชิญประชุมงบยาเสพติด ปี 2558 [ 8 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.4/ว424-8ตค58] การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของอปท. ( ITA ) [ 8 ต.ค. 2558 ]     
[พร0013.2/ว16345-7ตค58] ผลการพิจารณาเบื้องต้นโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนคัดแยกขยะต้นทาง [ 7 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.1/ว415-6ตค58] การมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ [ 6 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.2/ว416-6ตค58] สำรวจข้อมมูลด้านบุคลากร [ 6 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.2/ว411-6ตค58] แนวทางปฎิบัติกรณี อปท.ส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป 58 [ 6 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.2/ว3938-6ตค58] ซักซ้อมความเข้าใจการกำหนดตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว16684-7ตค58] 1- ขอเชิญร่วมงาน รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง [ 7 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว16684-7ตค58] 2- ขอเชิญร่วมงาน รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง [ 7 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว3975-7ตค58] ซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานสถานธนานุบาล [ 7 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว3977-7ตค58] ขอความร่วมมือในการจดทะเบียนพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ 7 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว3973-7ตค58] การประเมินสมรถนะสำคัญของผู้เรียน 58 [ 7 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว3970-7ตค58] การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ อปท. [ 7 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว419-7ตค58] ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรด้านกิจการประปา [ 7 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว418-7ตค58] คืนเงินคงเหลือยาเสพติดปี 2558กิจกรรมบำบัดฟื้นฟู/ฝึกอาชีพ [ 7 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว422-7ตค58] การจัดมหกรรมการศึกษาของ อปท. ประจำปี58 [ 7 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว3911-6ตค58] โครงการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ปี2558 [ 6 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว3916-6ตค58] การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 59 [ 6 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว411-5ตค58] แบบรายงานโครงการเสริมสร้างสวัสดิการแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ [ 5 ต.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว3912-5ตค58] โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 5 ต.ค. 2558 ]     
   
ขอทราบการเดินทางไปไหว้พระธาตุช่อแฮ (27 ส.ค. 2558)    อ่าน 6463  ตอบ 27  
ขอขอบคุณเทศบาลตำบลช่อแฮ (6 มี.ค. 2558)    อ่าน 251  ตอบ 1  
ถึงนายกฯช่อแฮ (29 ม.ค. 2558)    อ่าน 726  ตอบ 3  
 


ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
 

วัดพระธาตุจอมแจ้ง
 
 
ทต.ห้วยอ้อ ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงายบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ตำแหน่งที่สูงขึ [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.แม่ปาน ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปาน เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.ร้องกวาง แบบราคากลาง ปปช. [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.ร้องกวาง ประมูลจ้างซ่อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ 5 – บ [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านกลาง เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกลาง – บ้านห [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.ดอนมูล ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวั [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.ดอนมูล ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวั [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.ดอนมูล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.ดอนมูล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.ดอนมูล ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 8 [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.ดอนมูล ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง หมู่ที่ 6 [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.ดอนมูล ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง หมู่ที่ 9 [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.ทุ่งน้าว โครงการตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน และประเมินผลโครงการหน้าบ้านน่ามอง ชุมชนปลอดขยะ ปลอดลูก [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
ทต.ร้องกวาง สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง [ 7 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 21 
อบต.ท่าข้าม ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝ [ 7 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
   
อบต.ห้วยโรง มีเวปไซด์ ละ * * * ้ (7 ต.ค. 2558)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.บ้านเหล่า แนะนำเพจbanlao wifi (7 ต.ค. 2558)    อ่าน 21  ตอบ 2
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player