Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
โครงการอบรมเสริงสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 8 
นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ แต่งตั้งรองนายกฯ และเลขาฯ ใหม่ [ 30 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 10 
เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา เทศบาลตำบลช่อแฮ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 44 
   
การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้อง หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว3739  [ 3 ก.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข อย่างต่อเนื่อง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1389  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว3738  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/9636-9711 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การสนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรรมชาติเพื่อนำไปสร้างพื้นลู่ลานกรีฑา และพื้นลานอเนกประสงค์ ด่วน สน.คท. มท 0808.2/1376  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และการรายงานสถานะการเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2557 สน.คท. มท 0808.2/ว1379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.ค. 2558 ]
มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว สน.พส. มท 0810.5/ว1377  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว1384  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1368 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ก.ค. 2558 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1363  [ 2 ก.ค. 2558 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1362  [ 2 ก.ค. 2558 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1361  [ 2 ก.ค. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ อปท. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1381  [ 2 ก.ค. 2558 ]
ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1374  [ 2 ก.ค. 2558 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1373  [ 2 ก.ค. 2558 ]
ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีส่วนราชการนำร่องดำเนินการจัดหาพัสดุใหม่ ภายหลังดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1375  [ 2 ก.ค. 2558 ]
แจ้งผลการประกวดเรื่องสั้นของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน สน.กศ. มท 0893.2/ว1370  [ 2 ก.ค. 2558 ]
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) สน.บถ. มท 0809.3/ว1372  [ 2 ก.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2 ศส. มท 0806/ว34 [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 1] [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 2]  [ 2 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 6 สน.คท. มท 0808.2/9497-9513 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2558 ]
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.มถ. มท 0892.4/ว1364  [ 1 ก.ค. 2558 ]
แบบสำรวจโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1360  [ 1 ก.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต. จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญในรอบเดือนเมษายน 2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2 ศส. มท 0806/ว34 [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 1] [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 2]  [ 1 ก.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1331  [ 1 ก.ค. 2558 ]
 


 


วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๘ [ 26 มิ.ย. 2558 ] อ่าน 24 


โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุ [ 18 มิ.ย. 2558 ] อ่าน 28 


อบรมค่ายภาษาพัฒนาสู่อาเซียน [ 18 มิ.ย. 2558 ] อ่าน 21 
 
 
[พร0023.5/ว249-1กค58] แจ้งการโอนเงิน อปท [ 1 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.4/ว2554-1กค58] การทำรายงานจ้างเอกชนรับงานโฆษณา(Organizer)เกิน 5 ล้าน [ 1 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.4/ว2539-1กค58] แนวทางการปฎิบัติกรณีปลัด อปท ปฏิบัติหน้าที่นายก อปท. [ 1 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว2537-1กค58] แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายการศึกษา อปท ปี 59 [ 1 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.2/ว2533-1กค58] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 1 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.2/ว2532-1กค58] โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ [ 1 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.4/ว10120-30มิย58] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย [ 30 มิ.ย. 2558 ]     
[พร0023.5/ว2527-30มิย58] การติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของ อปท. [ 30 มิ.ย. 2558 ]     
[พร0023.5/ว2521-30มิย58] แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ อปท 6/58(มีค) [ 30 มิ.ย. 2558 ]     
[พร0023.5/ว2522-30มิย58] แจ้งการโอนเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน ศพด [ 30 มิ.ย. 2558 ]     
[พร0023.3/ว241-30มิย58] ประชาสัมพันธ์โครงการมาร์ชชิ่งความดี ครั้งที่3 [ 30 มิ.ย. 2558 ]     
[พร0023.3/ว240-30มิย58] รายละเอียดโครงการประกวด สมศ. ปี 2558 [ 30 มิ.ย. 2558 ]     
[พร0023.3/ว10153-30มิย58] แก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างอาคาร ศพด. 2558 [ 30 มิ.ย. 2558 ]     
[พร0023.3/;248-30มิย58] การปรับเกลี่ยงบประมาณผู้สูงอายุและคนพิการ [ 30 มิ.ย. 2558 ]     
[พร0023.3/9985-29มิย58] การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ด้านท่องเที่ยวในสถานศึกษา อปท. [ 29 มิ.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว2494-29มิย58] การประชุมทางวิชาการและการประชุมคณะกรรมมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]   
[พร0023.4/ว10120-30มิย58] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย [ 30 มิ.ย. 2558 ]     
[พร0023.5/ว2527-30มิย58] การติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของ อปท. [ 30 มิ.ย. 2558 ]     
[พร0023.5/ว2521-30มิย58] แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ อปท 6/58(มีค) [ 30 มิ.ย. 2558 ]     
[พร0023.5/ว2522-30มิย58] แจ้งการโอนเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน ศพด [ 30 มิ.ย. 2558 ]     
   
ขอขอบคุณเทศบาลตำบลช่อแฮ (6 มี.ค. 2558)    อ่าน 176  ตอบ 1  
ถึงนายกฯช่อแฮ (29 ม.ค. 2558)    อ่าน 651  ตอบ 3  
ขอทราบการเดินทางไปไหว้พระธาตุช่อแฮ (30 ธ.ค. 2557)    อ่าน 6101  ตอบ 24  
 


ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
 

วัดพระธาตุจอมแจ้ง
 
 
อบต.ป่าแดง กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย [ 4 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.เตาปูน การจัดการน้ำอ่างแม่สอง [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.เตาปูน โครงการปัองกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.บ้านถิ่น โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี พ [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 37 
อบต.วังชิ้น ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.กาญจนา ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.กาญจนา เรื่องการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2558 [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.กาญจนา ประกาศสภา อบต.กาญจนา เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2558 [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำชำ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการก [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.บ่อเหล็กลอง ขอเชิญชวนร่วม "โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล" [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 16 
ทต.แม่คำมี เทศบาลตำบลแม่คำมีได้รับเกียรติบัตรฯ โครงการหมู่บ้านรักษาศรี ๕ ชาวประชาเป็นสุข [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.ตำหนักธรรม ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่าข้าม เชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมโครงการปั่นเพื่อแม่ [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.วังชิ้น การประชุมเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์ อบต.วังชิ้น ประจำปี 2559-2563 [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.ดอนมูล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบปร [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.ต้าผามอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาด [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
   
ทต.แม่คำมี รับโอนย้าย (4 ก.ค. 2558)    อ่าน 317  ตอบ 3
อบต.ทุ่งน้าว เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 มิ.ย. 2558)    อ่าน 6  ตอบ 0
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player