Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
ประกาศ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกประกาศสอบราคาก่อสร้างเทศบาลตำบลช่อแฮ [ 30 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 39 
เทศบาลตำบลช่อแฮ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ [ 6 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 55 
เทศบาลตำบลช่อแฮ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างพนังกันน้ำเซาะคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 6 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 46 
   
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สน.กศ. มท 0893.2/ว1037  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1036  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว1025 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1024 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1023 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 13 สพบ. มท 0807.4/ว1032  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 12 สพบ. มท 0807.4/ว1031  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 11 สพบ. มท 0807.4/ว1030  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 10 สพบ. มท 0807.4/ว1029  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในงานด้านบริหาร สล. มท 0801.1/ว11  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว10  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ มท 0211.9/ว2707  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1028  [ 20 พ.ค. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1005 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 20 พ.ค. 2558 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับพนักงานจ้างในโรงเรียน (ครูอัตราจ้าง) และหรือพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์ฯ สน.บถ. มท 0809.9/ว12  [ 20 พ.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.9/ว13 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 พ.ค. 2558 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว2720  [ 20 พ.ค. 2558 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806/ว1007 [บัญชีรายชื่อ]  [ 20 พ.ค. 2558 ]
การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1001  [ 19 พ.ค. 2558 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806/ว1007 [บัญชีรายชื่อ]  [ 19 พ.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/7277-7325 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2558 ]
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1012  [ 19 พ.ค. 2558 ]
การจัดส่งคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ให้กับสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1004  [ 19 พ.ค. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. ด่วนที่สุด มท 0893.4/ว1003  [ 18 พ.ค. 2558 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) กค. มท 0803/1009  [ 18 พ.ค. 2558 ]
 


 


วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๘ [ 30 มี.ค. 2558 ] อ่าน 55 


โครงการร่วมใจต้านภัยหนาว ประจำปี ๒๕๕๘ [ 30 มี.ค. 2558 ] อ่าน 43 


เทศบาลตำบลช่อแฮ เร่งให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสพภัยแล้ง [ 30 มี.ค. 2558 ] อ่าน 40 
 
 
[พร0023.3/ว186-21พค58] การก่อสร้างรื้อถอนตามกฏกระทรวง การควบคุมเครื่องเล่นพ.ศ2558 [ 21 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว1886-21พค58] การจัดทำตัวชี้วัด รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง [ 21 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.2/ว179-20พค58] สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารเทศบาลในเทศบาลกลางเดิม [ 20 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.5/ว184-20พค58] แจ้งเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายการเงินเดือนครู [ 20 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว180-20พค58] มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 2557 [ 20 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.5/ว183-20พค58] การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ อปท. [ 20 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.5/ว182-20พค58] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 20 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว178-19พค58] แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง [ 19 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว1867-19พค58] ขยายเวลาประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเพื่อการพัฒนา(อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 128) [ 19 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.2/ว1864-19พค58] ซักซ้อมแนวทางขอยกเวินเดินทางไปราชการต่างประเทศ [ 19 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว1863-19พค58] รายงานการดำเนินการว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต [ 19 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว177-19พค58] โครงการ Thai youth Initeative againat Drugs ครั้งที่ 4 [ 19 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว176-19พค858] รายงานการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ตอนปิดภาคเรียน [ 19 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.5/ว1860-19พค58] การเบิกค่าใช้จ่ายยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุมฯ [ 19 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว1849-18พค58] แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมนาผู้บริหารอปท. [ 18 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.5/ว1860-19พค58] การเบิกค่าใช้จ่ายยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุมฯ [ 18 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.5/ว1850-18พค58] แจ้งเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ(พค.) [ 18 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.5/ว175-18พค58] แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ ให้อปท งวด1 [ 18 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.5/ว174-18พค58] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 18 พ.ค. 2558 ]     
[พร0023.2/ว1817-15พค58] สำรวจข้อมูลเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลในเทศบาล [ 15 พ.ค. 2558 ]   
   
ขอขอบคุณเทศบาลตำบลช่อแฮ (6 มี.ค. 2558)    อ่าน 144  ตอบ 1  
ถึงนายกฯช่อแฮ (29 ม.ค. 2558)    อ่าน 616  ตอบ 3  
ขอทราบการเดินทางไปไหว้พระธาตุช่อแฮ (30 ธ.ค. 2557)    อ่าน 5943  ตอบ 24  
 


ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
 

วัดพระธาตุจอมแจ้ง
 
 
อบต.ต้าผามอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะดารเสนอราคา โครงการปรับปร [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำชำ โครงการสร้างพลังสตรี เพื่อพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม การเมืองและการยุติความรุนแรง [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
ทต.วังชิ้น ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดริมถนนฝั่งตรงข้ามเขื่อนริมยมหมู่ 1 [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าข้าม [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านถิ่น คณะผุ้บริหารเทศบาลตำบลบ้านถิ่น ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม ศพแม่ใหญ่เหรียญ อยู่สุข [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.ป่าแดง ประกาสสอบราคาจ้าง 8 โครงการ [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
ทต.แม่ลานนา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง,ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. และรางริน คสล.ลำเหมืองแม่กอกบ้าน [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.กาญจนา พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกาญจนา [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 22 
อบต.แม่พุง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ [ 20 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่พุง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 20 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่พุง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ [ 20 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่พุง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา [ 20 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่พุง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสง [ 20 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.แดนชุมพล ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกและด [ 20 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.แดนชุมพล ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกและดาดลำเหมือง คสล. บ้านป่าแดงใต้ ม.3 [ 20 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
   
อบต.ต้าผามอก ประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบล เพื่อทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่ (20 พ.ค. 2558)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.เหมืองหม้อ การจัดสอบเมื่อวันจันทร์ที่18/5/58ท่ีผ่านมาโปรงใสมากแค่ไหน (20 พ.ค. 2558)    อ่าน 18  ตอบ 0
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player