Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
ขอเชิญชวนชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560 [ 4 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 52 
ประกาศ ราคากลาง การจัดซื้อเต้นท์ [ 21 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 8 
เทศบาลตำบลช่อแฮ ประกาศแก้ไขประกาศสอบราคาจ้าง [ 16 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 11 
   
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว633 [แบบตอบรับ] [แบบฟอร์มธนาคาร] [คำอธิบายการกรอก] [รายละเอียดฯ]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/2652-2700 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
โครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์แกนนำ เด็กและเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง กศ. มท 0816.3/ว627  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) สน.บถ. มท 0809.4/ว607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว626  [ 22 มี.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมิน ผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) รุ่นที่ 1-4 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว625  [ 22 มี.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว620  [ 21 มี.ค. 2560 ]
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว617 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2560 ]
การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว606  [ 21 มี.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560 ด่วน กพส. มท 0810.3/ว615 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว616  [ 21 มี.ค. 2560 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน ที่ อ.ส.ค. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว610  [ 20 มี.ค. 2560 ]
ขอส่งสื่อวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว605 [สื่อวีดีทัศน์ชุด "ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ทุจริตภาครัฐล  [ 20 มี.ค. 2560 ]
การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด ศส. มท 0806.2/ว611  [ 20 มี.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว601  [ 20 มี.ค. 2560 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว602  [ 20 มี.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโดดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว592  [ 20 มี.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1462  [ 20 มี.ค. 2560 ]
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว596  [ 20 มี.ค. 2560 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว597 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 มี.ค. 2560 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กค. มท 0803.3/ว598  [ 17 มี.ค. 2560 ]
การเร่งรัดการรายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว594  [ 17 มี.ค. 2560 ]
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการโดยไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับจัดสรร ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว595  [ 17 มี.ค. 2560 ]
การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว591  [ 16 มี.ค. 2560 ]
 


 
 
 
[พร0023.1/ว117] แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ [ 22 มี.ค. 2560 ]     
[พร0023.1/ว116] การขับเครื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 22 มี.ค. 2560 ]     
[พร 0023.2/ว 1101] แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2560 [ 22 มี.ค. 2560 ]     
[พร0023.1/ว116] การขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย [ 21 มี.ค. 2560 ]     
[พร0023.3/ว1096] ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ60 [ 21 มี.ค. 2560 ]     
[พร0023.3/ว114] โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น [ 20 มี.ค. 2560 ]     
[พร0023.3/ว113] ขอส่งหนังสือมาตราฐานการดำเนินงาน ศพด. 2559 [ 20 มี.ค. 2560 ]     
[พร0023.5/ว115] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 20 มี.ค. 2560 ]     
แบบรายงานภัยแล้ง ปี 2560 ภล.1 - ภล.3 [ 20 มี.ค. 2560 ]     
[พร0023.2/ว1051] แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ. แพร่ครั้งที่ 3/2560 [ 17 มี.ค. 2560 ]   
แจ้งมติตาราง ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 3/2560 [ 17 มี.ค. 2560 ]   
[พร0023.2/ว110] บัญชีสำรวจเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [ 16 มี.ค. 2560 ]   
ตาราง ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 3/2560 [ 16 มี.ค. 2560 ]   
[พร0023.3/ว1026] พรบ.รักษาความสะอาดและความเรียบร้อยบ้านเมืองฉบับ 2 [ 16 มี.ค. 2560 ]   
[พร0023.3/ว1025] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารน้ำเสีย [ 16 มี.ค. 2560 ]   
[พร0023.3/ว109] แจ้งมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม [ 16 มี.ค. 2560 ]   
[พร0023.1/ว108] เลื่อนเวลาการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 60 [ 15 มี.ค. 2560 ]   
[พร0023.3/ว1002] ประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา [ 15 มี.ค. 2560 ]   
[พร0023.3/ว1000] การเตรียมความพร้อมแก้ป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 2560 [ 15 มี.ค. 2560 ]   
[พร0023.3/ว1001] เชิญประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้งไฟป่าหมอกควัน 2560 [ 15 มี.ค. 2560 ]   
   
ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการเรียนต่อ ป.ตรี ทำงานประจำก็สามารถเรียนได้ค่ะ (20 มิ.ย. 2559)    อ่าน 176  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 196  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (29 พ.ค. 2559)    อ่าน 217  ตอบ 0  
 


ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
 

วัดพระธาตุจอมแจ้ง
 
 
อบต.เตาปูน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.เตาปูน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโ [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.ทุ่งโฮ้ง โครงการจัดทำ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2560 [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.ช่อแฮ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลช่อแฮ [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.กาญจนา แจ้งผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองแตต่ำและแตสูง บ้านดอนดี ม.7 [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งแล้ง โครงการชุมชนปลอดบุหรี่ 2560 [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่ทราย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารโรงยิมฯ [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำเลา การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \"จังหวัดสะอาด\" ระดับตำบลตามแนวทาง \&q [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
ทต.แม่ปาน ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.ทุ่งน้าว โครงการ อำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.เหมืองหม้อ 22 มี.ค.60 กิจกรรมวัน อปพร. [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านกลาง ประกาศราคากลาง...โครงการจัดซื้อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.บ้านกลาง อ.ส [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.ตำหนักธรรม ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
ทต.หนองม่วงไข่ ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 ตำบลหนองม่วงไข่ [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
ทต.หนองม่วงไข่ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภ [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
   
อบต.ท่าข้าม ข้าราชการขายหวย (23 มี.ค. 2560)    อ่าน 115  ตอบ 2
อบต.ต้าผามอก เข้าห้ามให้หยุดจุดไฟเผาป่าจนถึงวันไหน รบกวนตอบหน่อย (22 มี.ค. 2560)    อ่าน 6  ตอบ 1
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player