Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
เทศบาลตำบลช่อแฮ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าานนาตอง ม.๙ ต.ช่อแฮ [ 2 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 8 
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 24 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 17 
ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงา [ 10 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 44 
   
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว18/41 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ก.ย. 2558 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 สน.คท. มท 0808.3/ว1838 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ก.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 8 สน.คท. มท 0808.2/13689-13701 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ก.ย. 2558 ]
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) สน.กศ. มท 0893.2/ว1815  [ 4 ก.ย. 2558 ]
กรมการปกครอง ได้กำหนดเลขประจำส่วนราชการสำหรับหน่วยงานในสังกัดเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 สล.  [ 4 ก.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในกิจกรรมที่ 2 ของรุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 สน.สส. มท 0891.3/ว1832 [รายชื่อ]  [ 3 ก.ย. 2558 ]
ขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการ (สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สน.สส. มท 0891.3/ว1833  [ 3 ก.ย. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1834 [เอกสารแนบ]  [ 3 ก.ย. 2558 ]
การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1830 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1829  [ 2 ก.ย. 2558 ]
คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ กค. มท 0803/ว1821 [คู่มือ]  [ 2 ก.ย. 2558 ]
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1822  [ 2 ก.ย. 2558 ]
การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1823  [ 2 ก.ย. 2558 ]
ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดดำเนินการบันทึกข้อมูลข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กตามโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (ccis) สน.กศ. มท 0893.4/ว1820  [ 2 ก.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนสิงหาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/13458-13533 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.ย. 2558 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานนิติกร กจ. มท 0802.3/406  [ 1 ก.ย. 2558 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/ว53  [ 1 ก.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 5/2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1812  [ 1 ก.ย. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสอบแข่งขัน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว79  [ 1 ก.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1798  [ 31 ส.ค. 2558 ]
การบันทึกข้อมูลชื่อเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ศส. มท 0806/ว54  [ 31 ส.ค. 2558 ]
การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1807  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) สน.กศ. มท 0893.2/ว1804  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในกิจกรรมที่2 ของรุ่นที่ 4 สน.สส. มท 0891.3/ว1805 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1793 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
 


 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 28 ส.ค. 2558 ] อ่าน 15 


เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่อแฮ [ 19 ส.ค. 2558 ] อ่าน 25 


โครงการส่งเสริมใช้ยาสมุนไพรตำรับชาใบสัก [ 28 ส.ค. 2558 ] อ่าน 11 
 
 
[พร0023.3/ว359-4กย58] ระเบียบการขึ้นทะเบียนองค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น 58 [ 4 ก.ย. 2558 ]     
[พร0023.3/ว358-4กย58] ประเมินโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 4 ก.ย. 2558 ]     
[พร0023.3/ว356-4กย58] รายงานข้อมูล ccis [ 4 ก.ย. 2558 ]     
[พร0023.3/ว3498-4กย58] มาตรการเฝ้าระวังป้องกันความปลอดภันของสถานธนานุบาล [ 4 ก.ย. 2558 ]     
[พร0005/ว3562-3กย58] โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 3 ก.ย. 2558 ]     
[พร0023.3/ว3489-3กย58] 2- สำรวจงานสาธาณสุขท้องถิ่น [ 3 ก.ย. 2558 ]     
[พร0023.3/ว3489-3กย58] 1- สำรวจงานสาธาณสุขท้องถิ่น [ 3 ก.ย. 2558 ]     
[พร0023.3/ว355-3กย58] แจ้งรายชื่อบุคลากร อปท.เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [ 3 ก.ย. 2558 ]     
[พร0023.1/ว353-2กย58] ขอส่งรายงานการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ย. 2558 ]     
[พร0023.1/ว351-2กย58] ประชุมชี้แจงข้อราชการ [ 2 ก.ย. 2558 ]     
[พร0023.5/ว3465-2กย58] การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สค) [ 2 ก.ย. 2558 ]     
[พร0023.3/ว354-2กย58] แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรใช้ระบบ e-plan [ 2 ก.ย. 2558 ]     
[พร0023.3/ว350-2กค58] โครงการจัดหาระบบกล้องวงจรปิด cctv ปี 59 [ 2 ก.ย. 2558 ]     
[พร0023.3/ว3448-1กย58] 1- มาตราการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และจักรยานยนต์ในทาง [ 1 ก.ย. 2558 ]     
[พร0023.3/ว3448-1กย58] 2- มาตราการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และจักรยานยนต์ในทาง [ 1 ก.ย. 2558 ]     
[ พร0023.4/ว349-1กย58] การดำเนินการป้องกันและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 1 ก.ย. 2558 ]     
[พร0023.4/ว3437-31สค58] การกำกับดูแลการปฎิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 31 ส.ค. 2558 ]     
[พร0023.5/ว3449-1กย58] ซักซ้อมเงินสมทบกองทุนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.ย. 2558 ]     
[พร0023.2/ว3415-28สค58] แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ 8/58 [ 28 ส.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว3416-28สค58] การนำหลักสูตร โตไม่โกง ไปเป็นการเรียนการสอนในสถานศึกษาอปท [ 28 ส.ค. 2558 ]   
   
ขอทราบการเดินทางไปไหว้พระธาตุช่อแฮ (27 ส.ค. 2558)    อ่าน 6311  ตอบ 27  
ขอขอบคุณเทศบาลตำบลช่อแฮ (6 มี.ค. 2558)    อ่าน 221  ตอบ 1  
ถึงนายกฯช่อแฮ (29 ม.ค. 2558)    อ่าน 699  ตอบ 3  
 


ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
 

วัดพระธาตุจอมแจ้ง
 
 
ทต.บ้านถิ่น ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อน [ 4 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห [ 4 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำ [ 4 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบ [ 4 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.วังชิ้น ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ในการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงเครื่องสูบน้ำและแพ [ 4 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศรายชื่อผู้เสนอชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 [ 4 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.ร้องกวาง ประกาศรายชื่อผู้มายื่นใบเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีสิทธิได้รับการค [ 4 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่พุง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 4 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่พุง การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 4 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่พุง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 4 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.วังชิ้น แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง [ 4 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่ยางตาล โครงการส่งเสริมอาชีพการทำตะกร้าจากกระป๋องออลูมิเนียม [ 4 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านถิ่น โครงการประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านถิ่น [ 4 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 20 
ทต.บ้านถิ่น รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก [ 4 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านกลาง สอบราคา....โครงการก่อสร้างรางรินระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง ม.11 ต.บ้า [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
   
ทต.แม่จั๊วะ รับโอนย้ายนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพมั้ยค่ะ (3 ก.ย. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทต.แม่คำมี รับโอนย้ายนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพมั้ยค่ะ (3 ก.ย. 2558)    อ่าน 9  ตอบ 0
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player