ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
 
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคาจ้างฯ [ 4 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 56 
เทศบาลตำบลช่อแฮ ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบเสียงตามสายเพิ่มเติม ในเขตเทศบาลตำบล [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 37 
ใบมอบฉันทะ รับทุนการศึกษา [ 8 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 54 
 
       
 
 
ข้อมูลประชากร (28 ม.ค. 2557)    อ่าน 186  ตอบ 0  
ขอทราบการเดินทางไปไหว้พระธาตุช่อแฮ (2 ม.ค. 2557)    อ่าน 4961  ตอบ 23  
สอบถาม (18 พ.ย. 2556)    อ่าน 437  ตอบ 3  
 
 
อบต.ต้าผามอก สวัสดีครับบบบ (12 ต.ค. 2557)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.ต้าผามอก เว็บไซต์ อบต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 ต.ค. 2557)    อ่าน 7560  ตอบ 23
ทต.บ้านถิ่น ประกาศรับสมัครพนักงาน (10 ต.ค. 2557)    อ่าน 49  ตอบ 2
 

ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
 
       
     
 
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

วัดพระธาตุช่อแฮ

 
 
ทต.วังชิ้น ปิยมหาราช [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่คำมี ประชาสัมพันธ์รายรับ – รายจ่าย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่คำมี ประจำปีงบประมาณ [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่คำมี ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.แม่คำมี สรุปผลการดำเนินงานโครงการงดเหล้าในงานศพ ตำบลแม่คำมี ปี 2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่คำมี สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพคนพิการตำบลแม่คำมีปี 2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่คำมี สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมแกนนำส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ปีงบประมาณ 2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่คำมี สรุปผลการดำเนินงานโครงการแอ่วบ้านแป๋งครัว ปี 2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.น้ำเลา ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา มีความประสงค์สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.เตาปูน พิธีถวายพวงมาลา วันปิยะมหาราช 23 ตุลา [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านเหล่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านเหล่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อ [ 23 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านเหล่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรั [ 23 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.เหมืองหม้อ เชิญเที่ยวชมงานประเพณีลอยกระทงตำบลเหมืองหม้อ ประจำปี 2557 [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.เหมืองหม้อ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.น้ำชำ ประชาสัมพันธ์ โครงการเคาะประตู ดูแลผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง กองทุนหลักประกัน [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 31 
 
       
 
 
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1918  [ 24 ต.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว1919  [ 24 ต.ค. 2557 ]
การยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้านให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สังกัดสถานศึกษา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1905  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1885  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว3602  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาฯ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1906 [แบบฟอร์ม]  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว106  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว105  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว104  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1887  [ 21 ต.ค. 2557 ]
 
[พร0023.1/ว.3581] ขอเชิญประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ [ 24 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.3592] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและภัยหนาว [ 24 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.4/ว.3574] ประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม [ 24 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.1/ว.16296] โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข [ 22 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.3561] การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ แล [ 22 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.3560-] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอ [ 22 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/16288] ขอเชิญผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชากา [ 22 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.360] สำรวจจำนวนบุคลากรในสังกัด อปท.ที่มีวุฒิ ป.ตรีพยาบาล [ 21 ต.ค. 2557 ]   
1-แบบฟอร์ม เสนอโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๗ [ 21 ต.ค. 2557 ]   
2-แบบฟอร์ม เสนอโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๗ [ 21 ต.ค. 2557 ]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
 


เทศบาลตำบลช่อแฮ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 99 


ประชุมประจำเดือนเทศบาลตำบลช่อแฮ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 107 


ประชุมจัดเตรียมงานเกษตรสานฝัน สานสัมพันธ์ปรองดอง ของดีช่อแฮ-ป่าแดง ประจำปี ๒๕๕ [ 8 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 87 


เทศบาลตำบลช่อแฮ ร่วมงานฌาปนกิจศพพระบุญยก โสภโณ สิริอายุ ๗๕ ปี พรรษา ๔๔ [ 8 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 66 
   
 
 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552