ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
 
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคาจ้างฯ [ 4 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 33 
เทศบาลตำบลช่อแฮ ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบเสียงตามสายเพิ่มเติม ในเขตเทศบาลตำบล [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 28 
ใบมอบฉันทะ รับทุนการศึกษา [ 8 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 43 
 
       
 
 
ข้อมูลประชากร (28 ม.ค. 2557)    อ่าน 176  ตอบ 0  
ขอทราบการเดินทางไปไหว้พระธาตุช่อแฮ (2 ม.ค. 2557)    อ่าน 4835  ตอบ 23  
สอบถาม (18 พ.ย. 2556)    อ่าน 420  ตอบ 3  
 
 
ทต.ร้องกวาง ขอทราบวิธีคิดค่ารายปี สำหรับนำไปชำระค่าภาษีโรงเรือน สำหรับโรงแรมค่ะ (21 ก.ย. 2557)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.ร้องกวาง ตามหาคนครับชื่อ คุณสิทธิพันธ์ บุญมาภิ (16 ก.ย. 2557)    อ่าน 26  ตอบ 3
ทต.แม่ลานนา รับโอนย้ายนักวิชาสาธารณสุขหรือนักวิชาการสุขาภิบาลไหมครับ (15 ก.ย. 2557)    อ่าน 16  ตอบ 0
 

ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
 
       
     
 
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

วัดพระธาตุช่อแฮ

 
 
ทต.บ้านถิ่น ประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านถิ่น [ 21 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.บ้านถิ่น กิจกรรมทำบุญตักรบาตร ณ วัดถิ่นใน [ 21 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านถิ่น สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เปิดตำนานเครื่องเงิน ของพื้นบ้านล้านนา บ้านโป่งศรี ตำบลบ [ 20 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 44 
ทต.วังชิ้น ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านเหล่า ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าจัดกิจกรรมโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.ตำหนักธรรม ประกาศสอบราคาจ้างลานกีฬาเอนกประสงค์ฯ หมู่ที่ 3 ตำบลหนักธรรม [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.แม่คำมี กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่คำมี ประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการบริหารกองทุนช [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 19 
ทต.แม่คำมี ประกาศประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.น้ำชำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้าง โครงการก [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 17 
อบต.น้ำเลา ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ย้อยมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวั [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.น้ำเลา ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาวมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกล [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.หนองม่วงไข่ ประกาศเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ เรื่องผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.หนองม่วงไข่ ประกาศเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ห [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.วังชิ้น โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสตรี [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.แม่คำมี สอบราคาจ้างโครงการปลูกหญ้าสนามกีฬาประจำตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 21 
 
       
 
 
วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web online กค. มท 0803/ว1630  [ 19 ก.ย. 2557 ]
ผลการตัดสินการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1628  [ 19 ก.ย. 2557 ]
การขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 สน.พส. มท 0810.5/ว1626  [ 19 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 44 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1622  [ 18 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 43 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1621  [ 18 ก.ย. 2557 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว277  [ 18 ก.ย. 2557 ]
การสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน(ภาพรวมจังหวัด) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1619  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สน.กม. มท 0804.3/ว2849  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว1609 [แบบแจ้งรายละเอียด]  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1613  [ 17 ก.ย. 2557 ]
 
[พร0023.5/ว.317] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. [ 19 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.316] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. [ 19 ก.ย. 2557 ]   
[พร0009/ว.3156] ขอเชิญประชุม [ 19 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.315] สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.14308] ประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดก [ 17 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.3151] โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐ [ 17 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.1/ว.314] การจัดประชุม Road Show "Road map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฉบับผ่ [ 18 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.3139] การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค [ 18 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.313] รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.3123] การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ "รายไ [ 17 ก.ย. 2557 ]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
 


เทศบาลตำบลช่อแฮ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 83 


ประชุมประจำเดือนเทศบาลตำบลช่อแฮ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 88 


ประชุมจัดเตรียมงานเกษตรสานฝัน สานสัมพันธ์ปรองดอง ของดีช่อแฮ-ป่าแดง ประจำปี ๒๕๕ [ 8 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 69 


เทศบาลตำบลช่อแฮ ร่วมงานฌาปนกิจศพพระบุญยก โสภโณ สิริอายุ ๗๕ ปี พรรษา ๔๔ [ 8 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 51 
   
 
 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552