ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
 
เทศบาลตำบลช่อแฮ ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 13 
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคาจ้างฯ [ 4 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 58 
เทศบาลตำบลช่อแฮ ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบเสียงตามสายเพิ่มเติม ในเขตเทศบาลตำบล [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 38 
 
       
 
 
ข้อมูลประชากร (28 ม.ค. 2557)    อ่าน 188  ตอบ 0  
ขอทราบการเดินทางไปไหว้พระธาตุช่อแฮ (2 ม.ค. 2557)    อ่าน 4987  ตอบ 23  
สอบถาม (18 พ.ย. 2556)    อ่าน 439  ตอบ 3  
 
 
อบต.เหมืองหม้อ อบต.นาจักร มีความประสงค์รับโอนฯ (31 ต.ค. 2557)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.ร้องกวาง สอบถาม เงินยังชีพผู้สูงอายุ เดือน ตุลาคม 57 (31 ต.ค. 2557)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.บ้านเหล่า พระเครื่อง (31 ต.ค. 2557)    อ่าน 9630  ตอบ 18
 

ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
 
       
     
 
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

วัดพระธาตุช่อแฮ

 
 
อบต.แดนชุมพล ประกาศผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างงเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศพด.บ้า [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.แดนชุมพล ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านกาซ้อง หมู่ที่ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกภายในตำบลเหมืองหม้อ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลา [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำชำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง สอบราคาจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างอาคารศูนย [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการซ่อมแซมถนนแอลฟัลท [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.สรอย ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สรอย [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่คำมี แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรตเสริมเหล็ก หมุ่ที่1 บ้านปงเจริญ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านถิ่น ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่ป้าก ประกาศผลสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายบ้านแช่ฟ้า-บ้านหาดผาคัน [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.น้ำชำ ประชาสัมพันธ์ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 48 
อบต.ป่าแดง ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาเปิดทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
 
       
 
 
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว29  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1964  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1959  [ 31 ต.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1960 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุรา สน.บถ. มท 0809.6/ว3766  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1950  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1956  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1949  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1947 [เอกสารแนบ]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1948 [เอกสารแนบ]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
 
ตารางสรุป มติ ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2557 (เอกสารเพิ่มเติม) [ 30 ต.ค. 2557 ]   
ตารางสรุป มติ ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2557 (เอกสารเพิ่มเติม) [ 30 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.3671] การเลือกกรรมการ ก.ส.ท. ผู้แทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเ [ 30 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.367] โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ [ 29 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.3652] การแจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้อ [ 29 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.1/ว.3651] โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ "เที่ยวแพร่ ไม่แคร์หนาว" [ 29 ต.ค. 2557 ]   
ตารางสรุป มติ ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2557 [ 29 ต.ค. 2557 ]   
ตารางสรุป มติ ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 10/2557 [ 29 ต.ค. 2557 ]   
ข้อทักท้วงของ สตง.การจัดงานลอยกระทงของ อปท. [ 29 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.3649] การสร้างภาพลักษณ์และการกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศฯ [ 29 ต.ค. 2557 ]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
 


วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 27 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 8 


โครงการรวมพลคนศีลห้า [ 27 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 7 


เทศบาลตำบลช่อแฮ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 104 


ประชุมประจำเดือนเทศบาลตำบลช่อแฮ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 111 
   
 
 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552