Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
เทศบาลตำบลช่อแฮ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีฝาปิ [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 7 
ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักง [ 21 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 30 
เทศบาลตำบลช่อแฮ ประกาศสอบราคาจ้างฯ จำนวน ๖ โครงการ [ 13 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 20 
   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนกรกฎาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/11403-11478 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ค. 2558 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1603  [ 28 ก.ค. 2558 ]
การอบรมพัฒนาครูแกนนำ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 (Google App for Education) สน.กศ. มท 0893.1/ว1596  [ 27 ก.ค. 2558 ]
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1602  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment (ITA)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1601  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) สน.คท. มท 0808.5/ว38  [ 27 ก.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1597  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว72  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว1598  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11532-11538  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11514-11531  [ 25 ก.ค. 2558 ]
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1594  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขอให้ตรวจสอบยืนยันข้อมูลสถานะงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1585 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 ก.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.9/ว26  [ 24 ก.ค. 2558 ]
แจ้งกำหนดการใหม่โครงการสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1584  [ 24 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อการรับเงินเบี้ยยังชีพ สน.สส. มท 0891.3/ว1574  [ 23 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11200-11212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1571  [ 23 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1566  [ 23 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 4 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2558 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ในฐานะราชการบริหารส่วนภูมิภาคเร่งรัดการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ (กระบวนงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาต จำนวน 6 กระบวนงาน) รวมถึงดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1565 [แบบรายงาน]  [ 22 ก.ค. 2558 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558 สน.คท. มท 0808.3/ว1562 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2558 ]
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว4114 [แบบ 1] [แบบ 2]  [ 21 ก.ค. 2558 ]
การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สน.บถ. มท 0809.9/ว25  [ 21 ก.ค. 2558 ]
 


 


เทศบาลตำบลช่อแฮ รับมอบเครื่องออกกำลังกายจากวิทยาลัยเทคนิคแพร่ [ 14 ก.ค. 2558 ] อ่าน 16 


โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อสม. ผู้นำชุมชน และแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวฯ [ 14 ก.ค. 2558 ] อ่าน 16 


โครงการถนนปลอดถังขยะ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 10 ก.ค. 2558 ] อ่าน 21 
 
 
[พร0023.2/ว2995-29กค58] มติประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่7/2558 [ 29 ก.ค. 2558 ]     
[29กค58]แบบสอบถามความคิดเห็น (โบนัส) [ 29 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.2/ว2981-27กค58] แจ้งกำหนดการใหม่โครงการสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 27 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.2/ว2982-29กค58] การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.2/ว2058-27กค58] ขอแจ้งเลื่อน อบรมโครงการสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานท้องถิ่น [ 27 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.2/ว302-27กค58] รายงานการดำเนินการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิม [ 27 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.2/ว2957-27กค58] การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับพนักงานครูที่มีใบอนุญาติ [ 27 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว3000-39กค58] การสนับสนุนใช้ยางธรรมชาติไปสร้างพื้นลู่ลานกีฬาและลานอเนกประสงค์ [ 29 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว11997-29กค58] การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาเงินจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้ อปท. [ 29 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว2990-29กค58] การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดย อปท. [ 29 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว2978-29กค58] การบูรณาการความร่วมมือแก้ไขเยาวชนแข่งขันรถและการจำหน่ายสุราใกล้สถานศึกษา [ 29 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว305-29กค58] บัญชีเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษาของ อปท. [ 29 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว2974-29กค58] เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น งวดที่4 [ 29 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.3/ว2973-28กค58] แจ้งผลพิจารณาร้องเรียน [ 28 ก.ค. 2558 ]     
[พร0033.3/ว2963-28กค58] แก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กของ อปท. [ 28 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.4/ว303-27กค58] ขอความร่วมมืออปท.แจ้งกฟผ.ในการขุดดินถมดินแนวเขตเสาไฟฟ้า [ 27 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.5/ว304-28กค58] แจ้งการโอนเงิน อปท . [ 28 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.5/2967-28กค58] เงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงถนน(เพิ่มเติม) [ 28 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.5/ว2959-27กค58] การขอรับบำเน็จของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำกรณีผิดวินัย [ 27 ก.ค. 2558 ]     
[พร0023.5/ว2962-27กค58] เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(สค-กย58) [ 27 ก.ค. 2558 ]     
   
ขอขอบคุณเทศบาลตำบลช่อแฮ (6 มี.ค. 2558)    อ่าน 191  ตอบ 1  
ถึงนายกฯช่อแฮ (29 ม.ค. 2558)    อ่าน 671  ตอบ 3  
ขอทราบการเดินทางไปไหว้พระธาตุช่อแฮ (30 ธ.ค. 2557)    อ่าน 6173  ตอบ 24  
 


ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
 

วัดพระธาตุจอมแจ้ง
 
 
อบต.ป่าสัก ประกาศผลสอบพนักงานครูส่วนตำบล [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.วังชิ้น ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติในการสอบราคาจ้างงานก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.เด่นชัย โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา) [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อเหล็กลอง ประกาศผลการพิจารณาสอบราคา [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.แดนชุมพล ประกาศผลการเปิดซองสองราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.แดนชุมพล ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแดนชุมพล หมู่ที่ 1 [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
ทต.ร้องกวาง ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านถิ่น การประชุมจัดสรรน้ำอ่างแม่ถาง [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.วังชิ้น ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง อบต.วังชิ้น [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.เตาปูน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
ทต.วังชิ้น ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังชิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี 2558 [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.บ้านถิ่น ถวายเทียนพรรษา [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านถิ่น คณะครู และนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านถิ่น ถวายเทียนพรรษา [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.ต้าผามอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนแอส [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่คำมี ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
   
อบต.วังชิ้น BlackSpyTHT (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.วังชิ้น BlackSpyTHT (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 0  ตอบ 0
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player