ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 12 
สูจิบัตรกีฬาเทศบาลและ อบจ.แพร่ครั้งท่ี 12 (กีฬาพื้นบ้าน) [ 26 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 18 
สูจิบัตรกีฬาเทศบาลและ อบจ.แพร่ครั้งท่ี 12 (กีฬาสากล) [ 26 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 16 
 
       
 
 
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (13 พ.ย. 2557)    อ่าน 65  ตอบ 1  
ข้อมูลประชากร (28 ม.ค. 2557)    อ่าน 194  ตอบ 0  
ขอทราบการเดินทางไปไหว้พระธาตุช่อแฮ (2 ม.ค. 2557)    อ่าน 5075  ตอบ 23  
 
 
ทต.ร้องกวาง ตาบอดข้างเดียว ไปขอขึ้นทะเบียนคนพิการได้ไหม (25 พ.ย. 2557)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.ท่าข้าม การจัดเก็บขยะในหมู่บ้าน (22 พ.ย. 2557)    อ่าน 35  ตอบ 1
อบต.แม่คำมี การติดต่อพนักงานประชาสัมพันธ์ (18 พ.ย. 2557)    อ่าน 29  ตอบ 0
 

ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
 
       
     
 
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

วัดพระธาตุช่อแฮ

 
 
ทต.ห้วยอ้อ ประกาศเทศบาลตำบลห้วยอ้อ [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 1 
ทต.ช่อแฮ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.หนองม่วงไข่ บริษัทไทยเบฟเวอรเรจจำกัด ร่วมกับกรมป้องกันฯ และเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.หนองม่วงไข่ เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา ซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ชนิด IP / [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.ช่อแฮ สูจิบัตรกีฬาเทศบาลและ อบจ.แพร่ครั้งท่ี 12 (กีฬาพื้นบ้าน) [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 18 
ทต.ช่อแฮ สูจิบัตรกีฬาเทศบาลและ อบจ.แพร่ครั้งท่ี 12 (กีฬาสากล) [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.บ้านกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การประกวดไก่พระลอ (ด่างเบญจรงค์) [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.ป่าสัก โครงการจัดกิจกรรมเข้าร่วมงานประเพณีแข่งเรือลอยกระทง อำเภอวังชิ้นประจำปี ๒๕๕๗ [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ป่าสัก โครงการอบรมสัมมนาและเรียนรู้สืบสานตำนานท้องถิ่นเวียงด้งนครนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๕ [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านกลาง การประกวดไก่พระลอ (ด่างเบญจรงค์) ประจำปี 2557 [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.ป่าสัก กองช่างออกสำรวจถนนข้ามลำห้วยแม่กระต่อม [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ป่าสัก กองช่างออกสำรวจถนนข้ามลำห้วยแม่อินลาย [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.วังชิ้น ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก อบต.วั [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.หัวทุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข เฉ [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ป่าสัก สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวนัดพบแรงงาน [ 24 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
 
       
 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2123 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2149 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2167 [บัญชีรายชื่อ]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 สน.สส. มท 0891.3/ว4160  [ 26 พ.ย. 2557 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟกับถนนในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4156  [ 26 พ.ย. 2557 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8 สน.กศ. มท 0893.4/ว2166  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.กศ. มท 0893.3/ว2165 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.2/ว2160  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว2152  [ 25 พ.ย. 2557 ]
การแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล สน.บถ. มท 0809.2/ว118  [ 25 พ.ย. 2557 ]
 
[พร0023.5/ว.4092] การเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการอบรมเพื่อศึกษาดูงาน [ 25 พ.ย. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.18526] การกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปี งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน [ 24 พ.ย. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.4070] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒ [ 24 พ.ย. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.4004] การเลือกกรรมการ ก.ส.ท. ผู้แทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเ [ 20 พ.ย. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.4003] ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดหารที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ [ 20 พ.ย. 2557 ]   
[พร0023.2/ว.4017] การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันและเ [ 20 พ.ย. 2557 ]   
[พร0023.2/ว.4011] สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน [ 20 พ.ย. 2557 ]   
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น [ 20 พ.ย. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.3993] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุป [ 19 พ.ย. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.3992] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุป [ 19 พ.ย. 2557 ]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
 


วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 27 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 16 


โครงการรวมพลคนศีลห้า [ 27 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 16 


เทศบาลตำบลช่อแฮ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 115 


ประชุมประจำเดือนเทศบาลตำบลช่อแฮ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 128 
   
 
 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552