Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 31 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 166 
รายงานการดำเนินงานตามแนวทาง/ขั้นตอน/กระบวนการในการปฏิบัติงานรับเรื่องราวท้องทุกข [ 23 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 3 
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) [ 23 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 2 
   
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเพิ่มเติม กจ. มท 0802.3/ว74  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการเพิ่มเติม กจ. มท 0802.3/254  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1238  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเรา และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว1231  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1232 [เอกสาร 1] [เอกสาร 2]  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1234  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
ขอส่งแผ่นซีดีสื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1213 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
การตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1216  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูคร Enhancement of Solid Waste Management Capacity (Advance, Planning and Policy) (B) กพส. มท 0810.2/ว1225  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1223  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแนวสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1224  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ.  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ ทางลักผ่าน พร้อมกรอกแบบสำรวจ (ทางลักผ่านที่อยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และ (ถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตัดผ่านทางรถไฟ) กพส. มท 0810.4/ว1191 [แบบสำรวจ ถนนที่ตัดผ่านทางรถไฟ] [แบบสำรวจ ทางลักผ่าน] [หลักเกณฑ์]  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว1204 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1207  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/6499-6527 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) สน.คท. มท 0808.2/6528-6531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
แจ้งการเปิดระบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1200 [คู่มือ]  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว กพส. มท 0810.2/ว1195  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1198  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1196  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1193  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท กพส. มท 0810.2/ว1190  [ 19 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) สน.คท. มท 0808.2/6299-6374 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2560 ]
 


 
 
 
[พร0023.1/206] ขอความร่วมมือรายงานแผนการปลูกดอกดาวเรืองขององค์กรปกครองส่ว [ 21 มิ.ย. 2560 ]     
[พร 0023.1/ว2367] ขอเชิญร่วมประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองท้องถิ่นใ [ 21 มิ.ย. 2560 ]     
[พร 0023.3/ว10350] นายอำเภททุกอำเภท นายกอบจ.แพร่และนายกทม.เมืองแพร่ [ 21 มิ.ย. 2560 ]     
[พร 0023.3/ว204] จัดประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์ประจำปี 2560 [ 21 มิ.ย. 2560 ]     
[พร0023.3/ว205] การแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่เด็กและเยวชนฯ [ 21 มิ.ย. 2560 ]     
[พร0023.3/ว203] กำหนดจัดประชุมวิชาการด้านครอบครัวศึกษา ประจำปี2560 [ 21 มิ.ย. 2560 ]     
[สธ 0911.05/ว855] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการเสริมศักยภาพการดำเนินงานการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับฯ [ 21 มิ.ย. 2560 ]     
"มติ ก.ท.จ. แพร่ ครั้งที่ 7/2560เมื่อวันที่21 มิถุนายน 2560" [ 20 มิ.ย. 2560 ]     
[พร 0023.3/ว1963] การติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 [ 20 มิ.ย. 2560 ]     
[พร 0023.5/ว202] แจ้งแนวทางตรวสอบและแก้ไขฐานข้อูลบุคลากรภาครัฐ ฯ [ 20 มิ.ย. 2560 ]     
พร 0023.3/ว199 ขอความร่วมมือในการเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมดำเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 16 มิ.ย. 2560 ]   
พร 0023.5/ว201 ขอความร่วมมือในการยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการฯ [ 16 มิ.ย. 2560 ]   
พร0023.5/ว209 ด้วยสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ได้แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำเสนอเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 มิ.ย. 2560 ]   
[พร 0023.3/ว2311] การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 15 มิ.ย. 2560 ]   
[พร0023.3/ว2307] การแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น [ 15 มิ.ย. 2560 ]   
[พร0023.3/ว2288] การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือ จำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อนการค้า [ 15 มิ.ย. 2560 ]   
[พร0023.3/ว2286] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ปี2560 [ 15 มิ.ย. 2560 ]   
[พร 0023.2/ว2313] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการศึกษาภาคบังคับ [ 15 มิ.ย. 2560 ]   
[พร 0023.2/ว9913] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560เงินอุดหนุนทั่วไป(เดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่4(กค-กย.60)  [ 15 มิ.ย. 2560 ]   
[พร0023.4/ว2290] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 15 มิ.ย. 2560 ]   
   
ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการเรียนต่อ ป.ตรี ทำงานประจำก็สามารถเรียนได้ค่ะ (20 มิ.ย. 2559)    อ่าน 236  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 224  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (29 พ.ค. 2559)    อ่าน 244  ตอบ 0  
 ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ  
 


วัดพระธาตุจอมแจ้ง  
 
 
อบต.วังชิ้น ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง [ 5 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
ทต.วังชิ้น รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่่ ๒ (ครั้งที่ ๑) ปี ๒๕๕๙ [ 5 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ยม การประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลแม่ยม [ 24 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งน้าว โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี 2560 [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งน้าว รับการประเมินหมู่บ้านต้นแบบการกำจัดขยะ [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งน้าว นายอำเภอสองเป็นประธานประชุมเรื่องการกำจัดผักตบชวา [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยโรง โครงการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อผู้สูงอายุ ภายใต้กิจกรรม \\\" ฝึกอบรมประดิษฐ์ [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.เด่นชัย ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่5 [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.ช่อแฮ รายงานการดำเนินงานตามแนวทาง/ขั้นตอน/กระบวนการในการปฏิบัติงานรับเรื่องราวท้องทุกข [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยโรง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.เตาปูน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกส [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 13 
ทต.ช่อแฮ ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อเหล็กลอง ประกาศวิธีการคำนวฯราคากลางก่อสร้างศาลาม.8 [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.บ่อเหล็กลอง ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางก่อสร้างศาลาม.7 [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.บ่อเหล็กลอง ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางปรับปรุงประปาม.5 [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
   
อบต.เตาปูน ขอสอบถามนายกเตาปูนหน่อยคะ (20 มิ.ย. 2560)    อ่าน 8845  ตอบ 61
อบต.เหมืองหม้อ สอบถามตำแหน่งว่าง (19 มิ.ย. 2560)    อ่าน 296  ตอบ 3
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player