Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 31 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 379 
ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ ผู้ผ่านการคัดเลือก การจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 4 
ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ ผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ [ 21 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 6 
   
ขอความอนุเคราะห์แจ้งกรณีพบการส่งมอบนมโรงเรียนชนิดผสมฟลูออไรด์นอกพื้นที่ที่กำหนดและขอแจ้งข้อมูลพื้นที่ที่ให้จำหน่ายนมฟลูออไรด์และรายชื่อผู้ประกอบการในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย กรมอนามัย ภาคเรียนที่ 2/2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2575  [ 22 พ.ย. 2560 ]
ขอแจ้งพื้นที่การจำหน่ายนมชนิดฟลูออไรด์และรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย กรมอนามัย ภาคเรียนทีี่ 2/2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2576  [ 22 พ.ย. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2597  [ 22 พ.ย. 2560 ]
การสำรวจและบันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจสินค้า/อาหาร/ที่พัก ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ 4.0 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2598 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ย. 2560 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว136  [ 22 พ.ย. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กจ. มท 0802.3/ว168  [ 22 พ.ย. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กจ. มท 0802.3/555-556  [ 22 พ.ย. 2560 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/ว169  [ 22 พ.ย. 2560 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ประจำปี 2561 ตามแนวทาง Thinking School กศ. มท 0816.3/ว2590 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 22 พ.ย. 2560 ]
การอนุญาตผู้สมัครเข้ารับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว135  [ 21 พ.ย. 2560 ]
การแก้ไขข้อมูลเอกสารสำรองเงินการกันไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว2565  [ 21 พ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา สน.คท. มท 0808.2/14594-14603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2560 ]
แจ้งโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2560 ]
แจ้งโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2572 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2560 ]
การบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2562  [ 21 พ.ย. 2560 ]
แจ้งประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2536 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 พ.ย. 2560 ]
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2535 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 พ.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2569  [ 20 พ.ย. 2560 ]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2568  [ 20 พ.ย. 2560 ]
ระบุพิกัดในระบบ latitude/longitude ของบ่อกำจัดขยะเจ้าภาพ Cluster ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2553  [ 17 พ.ย. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด กศ. มท 0816.3/ว2485  [ 17 พ.ย. 2560 ]
โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2545  [ 17 พ.ย. 2560 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2542 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ย. 2560 ]
หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร กค. มท 0803.3/ว2540  [ 16 พ.ย. 2560 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 16 พ.ย. 2560 ]
 


 
 
 
พร0023.3/ว414 ]นโยบายดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล [ 22 พ.ย. 2560 ]     
พร0023.4/ว4575 การวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 22 พ.ย. 2560 ]     
พร0023.2/ว4545- มติ การประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 11/2560 [ 21 พ.ย. 2560 ]     
พร0023.3/ว4553 ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการติดตามการดำเนินงาน 3 กองทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 21 พ.ย. 2560 ]     
พร0023.4/ว4538 การปฏิบัติตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้ [ 21 พ.ย. 2560 ]     
พร0023.2/ว406 ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา [ 20 พ.ย. 2560 ]     
พร0023.2/ว405 รายงานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 20 พ.ย. 2560 ]     
พร0023.2/ว4517 การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น(เพิ่มเติม) [ 20 พ.ย. 2560 ]     
พร0023.2/ว4518 การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่8/2560 [ 20 พ.ย. 2560 ]     
พร0023.3/ว407 จัดการแข่งขันกีฬา ชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 [ 20 พ.ย. 2560 ]     
พร0023.3/ว408 1-โครงการ (อพ.สธ) [ 20 พ.ย. 2560 ]     
พร0023.3/ว408 2-โครงการ (อพ.สธ) [ 20 พ.ย. 2560 ]     
พร0023.3/ว4511 ซักซ้อมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 พ.ย. 2560 ]     
พร0023.3/ว4510 การดำเนินงานการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมเรียนรู้ [ 20 พ.ย. 2560 ]     
พร0023.5/ว4529 การโอนทรัพย์สินกรณีเบิกแทนกันของกรมการท่องเที่ยว [ 20 พ.ย. 2560 ]     
พร0023.5/ว404 การประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบ 61 [ 17 พ.ย. 2560 ]     
[พร0023.5/ว402 ประชุม(cluster) [ 17 พ.ย. 2560 ]     
[พร0023.5/ว402 แจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 17 พ.ย. 2560 ]     
พร0023.1/ว400 จัดสัมมนาและนิทรรศการศึกษาดูงานเรื่อง การเพิ่มศักยภาพบุคลากรส่วนท้องถิ่น สู่การเป็นท้องถิ่น 4.0 [ 16 พ.ย. 2560 ]   
ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2 เฉพาะเทศบาลเมืองแพร่ [ 16 พ.ย. 2560 ]   
   
ประชาสัมพันธ์เปิดติวเตรียมตัวสอบภาค ก. ท้องถิ่น ปี 2560!! (5 ส.ค. 2560)    อ่าน 44  ตอบ 0  
ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการเรียนต่อ ป.ตรี ทำงานประจำก็สามารถเรียนได้ค่ะ (20 มิ.ย. 2559)    อ่าน 299  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 278  ตอบ 0  
 ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ  
 


วัดพระธาตุจอมแจ้ง  
 
 
อบต.แดนชุมพล ประกาศชื่อผู้รับจ้างที่ทำสัญญาจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.แดนชุมพล แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ที่ 1 [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.แดนชุมพล ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถน [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านเหล่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแ [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ลานนา โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.เด่นชัย การบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 9 
ทต.ช่อแฮ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงบรมศพฯ [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.ช่อแฮ รวมพลังจิตอาสาอาเฉพาะกิจฯ เทศบาลตำบลช่อแฮ [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.วังชิ้น ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
ทต.ช่อแฮ ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ ผู้ผ่านการคัดเลือก การจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ห้วยโรง ประชาสัมพันธ์ผู้เสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านน้ำพุสูง หมู่ที่ 5 [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.ช่อแฮ วันปิยมหาราช ๒๕๖๐ [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองม่วงไข่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 9 
ทต.หนองม่วงไข่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนก [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.บ่อเหล็กลอง โครงการเล่าขานตำนานตำบลบ่อเหล็กลอง [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
   
ทต.หนองม่วงไข่ เทศบาลหรือ 7-11 (15 พ.ย. 2560)    อ่าน 18  ตอบ 0
ทต.หนองม่วงไข่ ถนนทางเข้าอำเภอหนองม่วงไข่ (15 พ.ย. 2560)    อ่าน 36  ตอบ 2
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player