Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 31 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 115 
ขอเชิญชวนชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560 [ 4 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 56 
ประกาศ คัดเลือกตลาดกลาง [ 12 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 21 
   
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลตามแบบ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว820  [ 21 เม.ย. 2560 ]
ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นำสัตว์เข้าฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ กพส. มท 0810.5/ว814  [ 21 เม.ย. 2560 ]
ขอให้จังหวัดจัดส่งข้อมูลการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ตามมาตรา 99 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว815  [ 21 เม.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0808.2/4342-4391 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2560 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว811  [ 20 เม.ย. 2560 ]
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 20 เม.ย. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว804,4836  [ 20 เม.ย. 2560 ]
แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว 805  [ 19 เม.ย. 2560 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการสภาการศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว797  [ 18 เม.ย. 2560 ]
ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว798  [ 18 เม.ย. 2560 ]
การติดตามการแก้ไขปัญหาโครงการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว795  [ 18 เม.ย. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 21-30 กค. มท 0803.3/ว793 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2560 ]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. [เอกสารแนบท้าย 1] [เอกสารแนบท้าย 2] [การขอทราบผลคะแนนการประเมิน] [หนังสือเรียกรายงานตัวครั้งที่ 1]  [ 12 เม.ย. 2560 ]
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.7/ว789  [ 12 เม.ย. 2560 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว787  [ 11 เม.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3-4 (เดือนเมษายน-กันยายน 2560) สน.คท. มท 0808.2/3992-4039 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 เม.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560) สน.คท. มท 0808.2/4079-4154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 เม.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว777  [ 11 เม.ย. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว1934  [ 11 เม.ย. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอบทเรียนการสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม : กระบวนทัศน์หลักประชารัฐ ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว778 , ว779  [ 11 เม.ย. 2560 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว776  [ 11 เม.ย. 2560 ]
การรายงานผลการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว757  [ 11 เม.ย. 2560 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน วันเทศบาล ประจำปี 2560 สล.  [ 10 เม.ย. 2560 ]
การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว709  [ 10 เม.ย. 2560 ]
การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว773  [ 10 เม.ย. 2560 ]
 


 
 
 
1-บัญชีขอความเห็นชอบฯ ในการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 4/2560 [ 21 เม.ย. 2560 ]     
2-บัญชีขอความเห็นชอบฯ ในการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 4/2560 [ 21 เม.ย. 2560 ]     
[พร0023.2/ว6418] การคัดเลือกหน่วยงานของรัฐในจังหวัดเข้าร่วมโครงการ [ 21 เม.ย. 2560 ]     
[พร0023.4/ว1516] การคัดเลือกหน่วยงานของรัฐในจังหวัดเข้าร่วมโครงการฯ [ 21 เม.ย. 2560 ]     
[พร0023.1/ว142] 1-การสรรหาและเลือกสรรคนพิการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไ [ 20 เม.ย. 2560 ]     
[พร0023.1/ว142] 2-การสรรหาและเลือกสรรคนพิการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไ [ 20 เม.ย. 2560 ]     
1-ตารางมติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 19 มิย.60 [ 20 เม.ย. 2560 ]     
2-ตารางมติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 19 มิย.60 [ 20 เม.ย. 2560 ]     
[พร0023.3/6347] การรายงานผลการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามระเบียบกระทรวงม [ 20 เม.ย. 2560 ]     
[พร0023.4/ว141] แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งแบบประเมินฯให้จังหวัด [ 20 เม.ย. 2560 ]     
[พร0023.5/ว1495] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 [ 20 เม.ย. 2560 ]     
[พร0023.3/ว1484] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูล "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี" [ 19 เม.ย. 2560 ]     
[พร0023.3/ว1482] แจ้งการจัดสรรงงบประมาณอุดหนุนทั่วไป สำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบ 60 ไตรมาส 3-4 [ 19 เม.ย. 2560 ]     
[พร0023.3/ว1481] แจ้งการจัดสรรงงบประมาณอุดหนุนทั่วไป ปีงบ 60 งวดที่3(ผู้ป่วยเอดส์) [ 19 เม.ย. 2560 ]     
[พร0023.3/ว1480] แจ้งการจัดสรรงงบประมาณอุดหนุนทั่วไป ปีงบ 60 งวดที่3(ผู้พิการ) [ 19 เม.ย. 2560 ]     
[พร0023.3/ว1479] แจ้งการจัดสรรงงบประมาณอุดหนุนทั่วไป ปีงบ 60 งวดที่3 [ 19 เม.ย. 2560 ]     
[พร0023.4/ว1489] สำนักงบประมาณได้ปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ฯ [ 19 เม.ย. 2560 ]     
[พร0023.4/ว1490] จัดทำเอกสารประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางการก่อสร้างขึ้ [ 19 เม.ย. 2560 ]     
[พร0023.5/ว135] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 12 เม.ย. 2560 ]   
[พร0032.004/ว757] เชิญประชุมโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียนตามพระราชดำริฯ ปี 2560 [ 12 เม.ย. 2560 ]   
   
ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการเรียนต่อ ป.ตรี ทำงานประจำก็สามารถเรียนได้ค่ะ (20 มิ.ย. 2559)    อ่าน 192  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 206  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (29 พ.ค. 2559)    อ่าน 225  ตอบ 0  
 


ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
 

วัดพระธาตุจอมแจ้ง
 
 
ทต.บ้านถิ่น รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 1 ตุลาคม - [ 24 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านถิ่น สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 [ 24 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่คำมี ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 24 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.เหมืองหม้อ รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม ถึง มีนาคม) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.25 [ 24 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ดอนมูล ประชาสัมพันธ์การดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560 ในวันที่ 25 เมษายน [ 24 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.สรอย [ 24 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านถิ่น ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง กิโลยักษ์ ถึง วั [ 24 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านถิ่น ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการถนนลาดยาง [ 24 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศราคากลางงานก่อสร้างราวกันตกห้วยแม่แคม หมู่ที่ 2 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแ [ 24 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านถิ่น ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่ [ 24 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำชำ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP [ 24 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านถิ่น เทศบาลตำบลบ้านถิ่น ได้จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัว คณะผู้บริหาร 2560 [ 23 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่จั๊วะ จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2560 [ 21 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ยม ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 21 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 10 
อบต.แม่ทราย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกใ [ 21 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
   
อบต.ต้าผามอก ขอร้องเรียนเรื่องน้ำไม่ไหล (19 เม.ย. 2560)    อ่าน 42  ตอบ 3
อบต.เหมืองหม้อ สอบถามตำแหน่งว่าง (4 เม.ย. 2560)    อ่าน 200  ตอบ 2
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player