Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลช่อแฮ [ 2 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 82 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด [ 31 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 28 
ประกาศรารากลาง นม [ 30 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 23 
   
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 25 ประจำปี พ.ศ. 2559 สน.คท.  [ 29 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 5 สน.คท. มท 0808.2/12273-12278 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2559 ]
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559-2572) สน.บถ. มท 0809.4/ว32  [ 29 ก.ย. 2559 ]
ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทันตกรรม และซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าฟันเทียมและอุปกรณ์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1972  [ 29 ก.ย. 2559 ]
วิธีการเรียกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป กค. มท 0803.3/ว1973  [ 29 ก.ย. 2559 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/1953  [ 29 ก.ย. 2559 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1952  [ 29 ก.ย. 2559 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1951  [ 29 ก.ย. 2559 ]
การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online และการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1966 [ว108] [ว109] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (ว108)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (ว108)]  [ 29 ก.ย. 2559 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5519  [ 28 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดารศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2559) สน.คท. มท 0808.2/12140-12214 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2559 ]
การจัดสรรเงินดอกผลจากกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.2/ว1945  [ 28 ก.ย. 2559 ]
การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.2/ว1943  [ 28 ก.ย. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1934 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือน ก.ย.2559) กรณีแก้ไขข้อผิดพลาดรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1950 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือน ก.ย. 2559) กรณีแก้ไขข้อผิดพลาดรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1949 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1948  [ 28 ก.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1939  [ 28 ก.ย. 2559 ]
แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559 ที่เหลือจ่าย สน.คท. มท 0808.2/ว1938  [ 27 ก.ย. 2559 ]
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1941  [ 27 ก.ย. 2559 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders' Program (YLP) ประจำปี พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.2/ว1937  [ 27 ก.ย. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.8/ว1932  [ 27 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11960-11971  [ 27 ก.ย. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1927-1927, มท0808.3/12047  [ 26 ก.ย. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1924  [ 26 ก.ย. 2559 ]
 


 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่๓ ประจำปี ๒๕๕๙ [ 23 ก.ย. 2559 ] อ่าน 16 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่๒ ประจำปี ๒๕๕๙ [ 23 ก.ย. 2559 ] อ่าน 18 


โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการ อนุกรรมการ กองทุนสปสช. [ 15 ก.ย. 2559 ] อ่าน 14 
 
 
[พร0023.3/ว3815] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิก [ 29 ก.ย. 2559 ]     
[พร0023.2/ว15929] การกำหนดชื่อส่วนราชการเพื่อจัดทำศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น [ 27 ก.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว3830] แนวทางปฏิบัติกรณี อปท จัดทำความตกลงกับต่างประเทศ [ 27 ก.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว3814] การเลื่อนค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/59 [ 27 ก.ย. 2559 ]     
[พร0023.3/ว3816] การปฎิบัติหน้าที่ในการจัดหาและควบคุมการใช้ยา [ 27 ก.ย. 2559 ]     
[พร0023.4/ว429] การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินการจัดหาพัสดุ [ 27 ก.ย. 2559 ]     
[พร0023.5/ว3826] การฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี ในระบบ e-LAAS [ 27 ก.ย. 2559 ]     
[พร0023.4/ว428] เร่งรัดการจัดทำและประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายปี 2560 [ 26 ก.ย. 2559 ]     
[พร0023.2/ว15747] ผลการคัดเลือกปลัดเทศบาลเพื่อทำหน้าที่คัดเลือกกรรมการ [ 26 ก.ย. 2559 ]     
[พร0023.5/ว427] แจ้งการดอนเงิน อปท. [ 26 ก.ย. 2559 ]     
[พร0023.2/ว426] ส่งหนังสือ พระราชทานเหรีญจักรมาลาและเหรีญจักรพรรดิมาลา [ 23 ก.ย. 2559 ]   
[พร0023.2/ว3788] แจ้งผลการประเมินผลงานครู พนักงานครูและบุคลากรการศึกษา [ 23 ก.ย. 2559 ]   
[พร0023.3/ว619] แจ้งรายงานข้อมมูลจำนวนสัตว์ที่ถูกฆ่าในพื้นที่ [ 23 ก.ย. 2559 ]   
[พร0023.3/ว2796] โครงการสร้างเครือข่ายปลอดโฟมและการจัดการขยะเหมาะสม [ 23 ก.ย. 2559 ]   
[พร0023.5/ว3796] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเแพาะภาษีสุราเดือนกันยายน 5 [ 23 ก.ย. 2559 ]   
[พร0023.5/ว3797] ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจแก่ อปท. ปี 2560 [ 23 ก.ย. 2559 ]   
[พร0023.5/ว425] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 23 ก.ย. 2559 ]   
[พร0023.3/ว3781] การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ศพด งวด 5 [ 22 ก.ย. 2559 ]   
[พร0023.3/ว3782] รายงานข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา อปท. [ 22 ก.ย. 2559 ]   
[พร0023.3/ว3776] การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี [ 21 ก.ย. 2559 ]   
   
ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการเรียนต่อ ป.ตรี ทำงานประจำก็สามารถเรียนได้ค่ะ (20 มิ.ย. 2559)    อ่าน 83  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 119  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (29 พ.ค. 2559)    อ่าน 142  ตอบ 0  
 


ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
 

วัดพระธาตุจอมแจ้ง
 
 
ทต.แม่คำมี ราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 4 บ้านศรีภูมิ ตำบลแม่คำมี อำเภอเ [ 30 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.ห้วยโรง ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 10 รายการ [ 30 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.กาญจนา เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้าง โครงการเช่าพื้นที่ทิ้งขยะมูลฝอยในพื [ 30 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยโรง ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCT [ 30 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.ป่าสัก ประเพณีตานก๋วยสลาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กระต๋อม [ 30 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.ป่าสัก โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก [ 30 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.เหมืองหม้อ ร่วมบันทึกข้อตกลง [ 30 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.ทุ่งน้าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 29 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งโฮ้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร [ 29 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.กาญจนา ประกาศสอบราคาโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2และหมู่ที่ 9 [ 29 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.กาญจนา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 59 [ 29 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.กาญจนา เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ม.9 บ้านกาญจนา [ 29 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.กาญจนา เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ม.9 บ้านกาญจนา [ 29 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.กาญจนา เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ม.2 บ้านดอนแก้ว [ 29 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.กาญจนา เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ม.2 บ้านดอนแก้ว [ 29 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
   
ทต.ร้องกวาง ขอทราบวิธีคิดค่ารายปี สำหรับนำไปชำระค่าภาษีโรงเรือน สำหรับโรงแรมค่ะ (27 ก.ย. 2559)    อ่าน 8507  ตอบ 11
อบต.ตำหนักธรรม สอบถามเรื่องตู้น้ำมันหยอดเหรียญ (21 ก.ย. 2559)    อ่าน 36  ตอบ 1
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player