Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
งานประเพณีไหว้สา พระธาตุจอมแจ้ง ประจำปี ๒๕๕๙ [ 10 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 2 
เทศบาลตำบลช่อแฮ ประกาศขายทอดตลาดครุภันณ์ยานพาหนะและขนส่งของทางราชการ [ 3 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 52 
ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ เรื่องการประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ [ 21 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 109 
   
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว286  [ 9 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว70  [ 9 ก.พ. 2559 ]
การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.พ. 2559 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 สล. มท 0801.3/ว281  [ 8 ก.พ. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว280  [ 8 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 รุ่นที่ 13 สน.กศ. มท 0893.4/ว220  [ 8 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 รุ่นที่ 12 สน.กศ. มท 0893.4/ว221  [ 8 ก.พ. 2559 ]
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว159  [ 8 ก.พ. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว3  [ 5 ก.พ. 2559 ]
ขอจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังของเทศบาล โดยไม่ผ่านความเห็นชอบ ก.ท. สน.บถ. มท 0809.2/ว16  [ 5 ก.พ. 2559 ]
คู่มือการปฏิบัติงานแบบบูรณาการในการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกภาคสาธารณสุข สน.สส. มท 0891.3/ว275  [ 5 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ภาคใต้) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว271  [ 5 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ภาคเหนือ) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว271  [ 5 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว270  [ 5 ก.พ. 2559 ]
สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว269  [ 5 ก.พ. 2559 ]
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว 268  [ 4 ก.พ. 2559 ]
แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการ (มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ) และแบบรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว266  [ 4 ก.พ. 2559 ]
การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว258  [ 4 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว262 [รายชื่อ]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว261 [รายชื่อ]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว251  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานทางวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง แทนตำแหน่งที่ว่างลง สน.กศ. มท 0893.2/ว252  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว253  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ สน.สส. มท 0891.3/ว256 [แบบรายงาาน] [คู่มือการออกแบบ] [ตัวอย่างที่ดี ป.3]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2559) สน.คท. มท 0808.2/1412-1487 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
 


 


พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก [ 14 ม.ค. 2559 ] อ่าน 48 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ สมัยสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 28 ม.ค. 2559 ] อ่าน 33 


รับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ [ 18 ม.ค. 2559 ] อ่าน 39 
 
 
[พร 0023.3/ว537] แจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 9 ก.พ. 2559 ]     
[พร 0023.3/ว536] แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ( Active case finding) [ 9 ก.พ. 2559 ]     
[พร0023.3/ว535] คำแนะนำประชาชน เรื่อง โรคไข้ซิกา [ 9 ก.พ. 2559 ]     
[พร0023.5/ว74] การออกใบเสร็จรับเงินโอนเข้าบัญชี อปท.เงินกันเบิกเหลื่อมปี 57 [ 9 ก.พ. 2559 ]     
[พร0023.5/ว544] การดำเนินการติดตามคณะรัฐมนตรี 2กุมภาพันธ์ 59 [ 9 ก.พ. 2559 ]     
[พร0023.3/ว68] การแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางการระบายน้ำของแม่น้ำคูคลอง ในพื้นที่จังหวัดแพร่ [ 8 ก.พ. 2559 ]     
[พร0023.3/103] การแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางการระบายน้ำของแม่น้ำคูคลอง ในพื้นที่จังหวัดแพร่ [ 8 ก.พ. 2559 ]     
พร0023.3/ว526 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสำรวจข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง [ 8 ก.พ. 2559 ]     
[พร0023.5/ว69] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 8 ก.พ. 2559 ]     
[พร0023.5/ว504] การตรวจสอบการดำเนินการโครงการประกันรายได้ผู้สูงอายุ [ 8 ก.พ. 2559 ]     
[พร0023.3/ว503] สำรวจข้อมมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง [ 5 ก.พ. 2559 ]     
[พร0023.3/ว503] สำรวจข้อมมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง [ 5 ก.พ. 2559 ]     
[พร0023.3/ว67] แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบ O-NET [ 5 ก.พ. 2559 ]     
พร0023.3/ว66 ขอเชิญประชุมดำเนินการทดสอบทางการศึกษาO-NET [ 5 ก.พ. 2559 ]     
[พร0023.2/ว489] การแต่งเครื่องแบบพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบจำแนกตำแหน่งใน [ 4 ก.พ. 2559 ]   
[พร0023.2/ว488] ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลเทศบาล [ 4 ก.พ. 2559 ]   
[พร0023.1/ว60] แจ้งกำหนดการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ อปท. [ 3 ก.พ. 2559 ]   
[พร0023.3/ว458] การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาพื้นฐาน ( o-net) [ 3 ก.พ. 2559 ]   
[พร0023.3/ว456] คำแนะนำประชาชน เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 [ 3 ก.พ. 2559 ]   
[พร0023.3/ว62] ประชุมซักซ้อมการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง [ 3 ก.พ. 2559 ]   
   
ขอทราบการเดินทางไปไหว้พระธาตุช่อแฮ (22 ม.ค. 2559)    อ่าน 8352  ตอบ 29  
ขอขอบคุณเทศบาลตำบลช่อแฮ (6 มี.ค. 2558)    อ่าน 303  ตอบ 1  
ถึงนายกฯช่อแฮ (29 ม.ค. 2558)    อ่าน 802  ตอบ 3  
 


ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
 

วัดพระธาตุจอมแจ้ง
 
 
ทต.วังชิ้น [ 10 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำชำ โครงการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน [ 10 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.ช่อแฮ งานประเพณีไหว้สา พระธาตุจอมแจ้ง ประจำปี ๒๕๕๙ [ 10 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านเหล่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ฯ [ 10 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านเหล่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ฯ [ 10 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านเหล่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ฯ ห [ 10 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่ยางตาล ประกาศ รายชื่อผู้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 10 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านถิ่น แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding) ในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส [ 10 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านถิ่น โครงการอบรมเชิงวิชาการการใช้โปรแกรมการถอดแบบและประมาณราคาทางวิศวกรรม [ 10 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านถิ่น การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนของ อปท. [ 10 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านถิ่น คำแนะนำประชาชนโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 MERS COV [ 10 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านถิ่น การแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางการระบายน้ำของแม่น้ำคูคลอง ในพื้นที่จังหวัดแพร่ [ 10 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่จั๊วะ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ [ 10 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.แม่ปาน พลตรี เบ็ญจรงค์ บริสุทธิพันธ์ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.วังชิ้น โครงการอบรม การทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าว [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 1 
   
ทต.ร้องกวาง ขอทราบวิธีคิดค่ารายปี สำหรับนำไปชำระค่าภาษีโรงเรือน สำหรับโรงแรมค่ะ (10 ก.พ. 2559)    อ่าน 2072  ตอบ 6
อบต.เหมืองหม้อ เรื่อง การเก็บขยะของ อบต. (28 ม.ค. 2559)    อ่าน 13  ตอบ 0
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player