ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
 
ประกาศรายชื่อ ผลการคัดเลือกผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ช่วยฯ [ 1 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 35 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 37 
สูจิบัตรกีฬาเทศบาลและ อบจ.แพร่ครั้งท่ี 12 (กีฬาพื้นบ้าน) [ 26 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 67 
 
       
 
 
ติดต่อสอบถาม (16 ธ.ค. 2557)    อ่าน 17  ตอบ 0  
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (13 พ.ย. 2557)    อ่าน 104  ตอบ 1  
ข้อมูลประชากร (28 ม.ค. 2557)    อ่าน 210  ตอบ 0  
 
 
ทต.ช่อแฮ ติดต่อสอบถาม (16 ธ.ค. 2557)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.แม่คำมี อบต.แม่คำมี รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง (16 ธ.ค. 2557)    อ่าน 373  ตอบ 4
อบต.เด่นชัย โอนย้าย (12 ธ.ค. 2557)    อ่าน 613  ตอบ 7
 

ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
 
       
     
 
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

วัดพระธาตุช่อแฮ

 
 
ทต.แม่ลานนา เทศบาลตำบลแม่ลานนา ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สู [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
ทต.ร้องกวาง แบบราคากลาง ปปช. [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.ร้องกวาง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดแพร ่ ด้วยร [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ลานนา โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่ลานนา พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช แด่พระบาทสมเด็ [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ดอนมูล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ. [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่คำมี แจ้งประกาศประชุมสภา อบต.แม่คำมี สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านถิ่น การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 64 [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ท่าข้าม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.ร้องกวาง โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง [ 16 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 26 
อบต.เหมืองหม้อ เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช [ 16 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
อบต.ป่าสัก ออกสำรวจเพื่อการขุดลอกหน้าฝายในพื้นที่ตำบลป่าสักเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง [ 16 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.น้ำเลา ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกร [ 16 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
ทต.แม่คำมี เทศบาลตำบลแม่คำมี ทำพิธีลงเสาเอก ในการสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 16 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.แม่ยม ประกาศสอบราคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนันทาราม [ 16 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
 
       
 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (การพัฒนาระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2291  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2290  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2311  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินช่วยเหลือบุตร และค่าเช่าบ้าน สน.คท. มท 0808.2/12001-12075 [เอกสารแนบ]  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/2304  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว2300  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2270  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม 2558-มีนาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2292  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว2289  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2286  [ 12 ธ.ค. 2557 ]
 
[พร0023.3/ว.4409] การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดโครงการปรับปรุงซ่อมแซม [ 17 ธ.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/19742] การฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเ [ 15 ธ.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.411] การมอบทุนแก่นักเรีบนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ขององค์การสหสากลวิทย [ 15 ธ.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.4363] การป้องกันการทุจริตเงินงบประมาณในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนขององค์กรปกครอง [ 15 ธ.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.4362] มติสมัชชสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่ง [ 15 ธ.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.4359] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอน [ 15 ธ.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.4358] โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พ [ 15 ธ.ค. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.410] การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ธ.ค. 2557 ]   
[พร0023.2/ว.4354] หารือการรับโอน(ย้าย)และบรรจุแต่งตั้ง การจ้างพนักงานจ้าง กรณีภาระค่าใช้จ่ายเกินร้ [ 15 ธ.ค. 2557 ]   
[พร0023.2/ว.4353] การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซี เป็นระบบแท่ง [ 15 ธ.ค. 2557 ]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
 


กิจกรรมคลองสวยน้ำใส เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 28 


พิธีลงนามถวายพระพร และ งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 26 


วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 27 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 24 


โครงการรวมพลคนศีลห้า [ 27 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 19 
   
 
 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552