ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กร
 
ประมวลภาพการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ กรณีครบวาระ  
 

ด้วยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ และนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ และนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ ขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2556 เวลา 15.04 น. โดย คุณ สุพัฒ วังตา

ผู้เข้าชม 369 ท่าน

เขตเลือกตั้งที่ ๒
เขตเลือกตั้งที่ ๑
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ บ้านป่าแดง ม. ๒ ,ม. ๓ ต
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย