ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
 
คำสั่งจังหวัดแพร่ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาฯ
คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการฯ
คำสั่งจังหวัดแพร่ เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาฯ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลช่อแฮครั้งแรก  
 

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ กรณีครบวาระ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติ ในการประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าว โดยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๔ วรรคสอง กำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมครั้งแรกเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา ๑๗ และผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาเทศบาลตามมติสภาเทศบาล ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลช่อแฮครั้งแรกในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2556 เวลา 11.00 น. โดย คุณ สุพัฒ วังตา

ผู้เข้าชม 424 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย