หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ
Chohae Municipality Office
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลช่อแฮ
Board Of Chohae Municipality
วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
วัดพระธาตุจอมแจ้ง
พระธาตุที่บรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ
พระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า
วัดพระธาตุดอยเล็ง
แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานโบราณคดี
เทศบาลตำบลช่อแฮ Chohae Municipality
1
2
3
4
5
 
 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างฯ [ 8 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างฯ [ 8 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 9 
 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4897-4942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว761  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว760  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว757 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว751  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 6 - 10 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว753  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว747  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว729 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว737 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน กต. มท 0816.3/ว739  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4820-4864 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว741 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) สน.บถ. มท 0809.2/ว738 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) สน.บถ. มท 0809.2/ว738 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4733-4808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว53 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564กสว. มท 0820.3/ว728 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ ด่วนที่สุด กค. มท 0808.3/ว724  [ 8 เม.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว719  [ 8 เม.ย. 2564 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว723  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2043  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กม. มท 0804.3/ว711  [ 7 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว17  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว717 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
 
 


ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอยและสมุดคุมการจ่ายเช็ [ 16 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ สำหรับโครงการจัด [ 8 เม.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 7 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเห [ 5 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ คลอรีนผง 70-75% เพ [ 2 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้มขุ่นผง เพื่อ [ 2 เม.ย. 2564 ]ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ โด [ 31 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยวิธีเฉ [ 30 มี.ค. 2564 ]ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน เมษายน โดยวิธีเฉพาะเจา [ 30 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ก๋อน-แม่ [ 30 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลช่อแฮ [ 24 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 24 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 24 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมา [ 22 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอื่นๆ สำหรับใช้ในการจัดทำบอร์ดเลือกตั้ง [ 22 มี.ค. 2564 ] 
 
 
พร0023.4/ว5074 รายงานข้อมูลตามแบบรายงานการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 6 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว5058 การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อปท.และ ผู้ทรงฯ ในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 6 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.1/ว355 แจ้งการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  [ 6 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว5023 การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมการการเทศบาล ประจำปี 2563  [ 5 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว354 กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  [ 5 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว353 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพื่อลงทุนประจำปีพ.ศ.2563  [ 5 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.1/ว352 กำหนดโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข รุ่นที่ 1-2 ใหม่  [ 5 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว5019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว5018 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 3/2563  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว5010 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2561  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว5009 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.1/ว351 แจ้งเรื่องจัดทำวารสารวิชาการศาลปกครอง  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.1/ว350 เลื่อนจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข รุ่นที่ 1-2  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.1/ว349 การจัดสัมมนาออนไลน์  [ 3 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว4972 การรายงานจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว4960 ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 2 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว4968 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564  [ 2 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.5/ว446 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563  [ 30 ต.ค. 2563 ]  
พร0023.3/ว4958 แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมุลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 30 ต.ค. 2563 ]  
พร0023.3/ว4957 รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2563 [ แนบ1 ]  [ 30 ต.ค. 2563 ]  
 
 
ป.โท (15 ก.พ. 2561)    อ่าน 2277  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์เปิดติวเตรียมตัวสอบภาค ก. ท้องถิ่น ปี 2560!! (5 ส.ค. 2560)    อ่าน 1677  ตอบ 0  
 ผลิตภัณฑ์ "เมี่ยง" ภูมิปัญญาพื้นบ้าน  
 


วัดพระธาตุจอมแจ้ง  
 
 
อบต.แม่ยม ประชาชาคม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหนองบัวลอย [ 30 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองม่วงไข่ ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่14/2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านปิน ขอประชาสัมพันธ์ เข้ารับการตรวจเชื่อโควิด 2019 จากรถพระราชทาน [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
ทต.แม่ปาน ตารางสรุปโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ยม รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหนองบัวลอย [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 35 
ทต.แม่ปาน รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหลวง [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่พุง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2564(จัดจ้าง) [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่พุง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2564(จัดซื้อ) [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่ยม ผวจ.แพร่ เยี่ยมเยือนผู้ประวาตภัย [ 15 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 59 
อบต.เหมืองหม้อ จังหวัดแพร่สั่งปิดสถานบันเทิงทุกแห่ง 14 วัน [ 14 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ดอนมูล [ 11 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.วังหงส์ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.เหมืองหม้อ โครงการป้องกันการลดอับัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.เหมืองหม้อ แนวทางการปฏิบัติในการเดินทางเข้าจังหวัดแพร่ [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
  
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 054-599-021
Call Center
ตลอด 24 ชม.
โทร 054-598-414
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
ทต.ช่อแฮ

facebook
ทต.ช่อแฮ
ทต.ช่อแฮ