หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบปร [ 13 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 629 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
   
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 13 สน.บถ.  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือนค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่4 สน.คท. มท 0808.2/12618-12693 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12512-12587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์และการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจลงตราเพิ่มเติม กพส. มท 0810.2/ว2830  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การกำหนดรูปแบบแผนพัฒนาตนเองรายปี สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน (ID PLAN: Individual Development Plan) สน.บถ. มท 0809.4/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2817 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2803  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA & ChiPA Game กสธ. มท 0819.2/ว2802  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2801 [แบบรายงานผล] [แนวทางการดำเนินการฯ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว2404  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว36  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2361  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2783  [ 18 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการสำรวจข้อมูลประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2800 [เอกสารแนบ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562) สน.บถ. มท 0809.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2786 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2774  [ 15 ก.ค. 2562 ]
แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2787  [ 15 ก.ค. 2562 ]
โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และพัฒนาให้เป็นตลาด Go Green Plus ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2792  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12588-12591 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กพส. มท 0810.2/ว2691  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว2775  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/12359-12397 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/12415-12489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.3/ว2746  [ 12 ก.ค. 2562 ]
 
 


จ้างก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ [ 22 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเ [ 22 ก.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะทะเบียน 81-5 [ 19 ก.ค. 2562 ]จ้างทำป้ายไวนิลประขาสัมพันธ์ถวายพระพร จำนวน 3 ป้าย [ 19 ก.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนา [ 15 ก.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องแบบ อปพร.(เสื้อยืดคอเชิ้ตแขนยาวสีดำ) จำ [ 12 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 12 ก.ค. 2562 ]ซื้อซื้อชุดสัญญาเตือนไฟจราจรสีเหลือง ชนิดพลังงานแส [ 10 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานป้องกัน จำนวน 3 รายกา [ 10 ก.ค. 2562 ]จ้างขุดหลุมและฝังกลบเศษขยะมูลฝอยและปรับเกลี่ยสถานท [ 8 ก.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบี [ 5 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ [ 4 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ [ 4 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สารส้มขุ่นผงสำหรับ [ 3 ก.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช่ [ 2 ก.ค. 2562 ] 
 
 
พร0023.4/ว3001 การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร [ 19 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว357 ครวจสอบผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 และประจำปี 2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว358 แจ้งโอนเงิน อปท. [ 18 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.5/9446 โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 [ 18 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว2973 แจ้งผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 18 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว2972 ซักซ้อมแนงทางปฏิบัติการขอหารือแนวทางการปฏิบัติงานหรือติดต่อราชการบริหารส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว2971 การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น [ 18 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว2953 โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และแนวทางการแก้ไข ฯ [ 18 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว2975 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ [ 18 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว2976 แนวทางการดำเนินโครงการ อปท.ร่วมใจบำรุงรักษา แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ฯ ในการถวายพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว2958 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 18 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.1/9416 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ [ 15 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.4/ว2939 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 15 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว2938 1-การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 15 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว2938 2-การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 15 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว356 1-สำรวจข้อมูลตามแบบรายงาน ส่งสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ฯ [ 15 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว356 2-สำรวจข้อมูลตามแบบรายงาน ส่งสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ฯ [ 15 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว355 1-รายงานค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว355 2-รายงานค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว2925 การแจ้งซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.ค. 2562 ]   
   
ป.โท (15 ก.พ. 2561)    อ่าน 893  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์เปิดติวเตรียมตัวสอบภาค ก. ท้องถิ่น ปี 2560!! (5 ส.ค. 2560)    อ่าน 488  ตอบ 0  
 ผลิตภัณฑ์ "เมี่ยง" ภูมิปัญญาพื้นบ้าน  
 


วัดพระธาตุจอมแจ้ง  
 
 
ทต.ทุ่งโฮ้ง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562(สขร.1) [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ต้าผามอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านศรีใจ [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ต้าผามอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พม [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ต้าผามอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านผามอก [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งน้าว ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งน้าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้ [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งน้าว แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งน้าว แบบ ปร.5 และ ปร.6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งน้าว ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคาโครงการปรับปรุงประตูทางเข้า - ออก และป้ายที [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งน้าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปร [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งน้าว แบบ ปร.4 โครงการปรับปรุงประตูทางเข้า - ออก และป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพ [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งน้าว แบบ ปร.5 และ ปร.6 โครงการปรับปรุงประตูทางเข้า - ออก และป้ายที่ทำการองค์การบริหาร [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งน้าว ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคาโครงการปรับปรุงลานประติมากรรม พระเพื่อน พระ [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งน้าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปร [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งน้าว แบบ ปร.4 โครงการปรับปรุงลานประติมากรรม พระเพื่อน พระลอ พระแพง หมู่ที่ 1 [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
   
ทต.วังหงส์ เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ให้บริการแล้วค่ะ (19 ก.ค. 2562)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.เตาปูน ร้องเรียนไฟฟ้าบ้านอัมพวัน หมู่ 8 (9 ก.ค. 2562)    อ่าน 19  ตอบ 0
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player