หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ
Chohae Municipality Office
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลช่อแฮ
Board Of Chohae Municipality
วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
วัดพระธาตุจอมแจ้ง
พระธาตุที่บรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ
พระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า
วัดพระธาตุดอยเล็ง
แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานโบราณคดี
เทศบาลตำบลช่อแฮ Chohae Municipality
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 

 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

  เทศบาลตำบลช่อแฮ โดยนายอดุลย์  ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลช่อแฮ ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลช่อแฮ หัวหน้าส่วนราชการ และประธานกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม ๕ วาระประกอบด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยแนะนะคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลช่อแฮ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แจ้งแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และเสนอที่ประชุมพิจารณา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลช่อแฮ การทบทวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่อจัดทำร่างและพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) การรับฟังปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) การจัดลำดับความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในระดับหมู่บ้าน เพื่อพิจารณาบรรจุในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นเทศบาลตำบลช่อแฮ ได้มาประชุมกันมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ รับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 11.25 น. โดย คุณ สุพัฒ วังตา

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/50

ลำดับภาพที่ 2/50

ลำดับภาพที่ 3/50

ลำดับภาพที่ 4/50

ลำดับภาพที่ 5/50

ลำดับภาพที่ 6/50

ลำดับภาพที่ 7/50

ลำดับภาพที่ 8/50

ลำดับภาพที่ 9/50

ลำดับภาพที่ 10/50

ลำดับภาพที่ 11/50

ลำดับภาพที่ 12/50

ลำดับภาพที่ 13/50

ลำดับภาพที่ 14/50

ลำดับภาพที่ 15/50

ลำดับภาพที่ 16/50

ลำดับภาพที่ 17/50

ลำดับภาพที่ 18/50

ลำดับภาพที่ 19/50

ลำดับภาพที่ 20/50

ลำดับภาพที่ 21/50

ลำดับภาพที่ 22/50

ลำดับภาพที่ 23/50

ลำดับภาพที่ 24/50

ลำดับภาพที่ 25/50

ลำดับภาพที่ 26/50

ลำดับภาพที่ 27/50

ลำดับภาพที่ 28/50

ลำดับภาพที่ 29/50

ลำดับภาพที่ 30/50

ลำดับภาพที่ 31/50

ลำดับภาพที่ 32/50

ลำดับภาพที่ 33/50

ลำดับภาพที่ 34/50

ลำดับภาพที่ 35/50

ลำดับภาพที่ 36/50

ลำดับภาพที่ 37/50

ลำดับภาพที่ 38/50

ลำดับภาพที่ 39/50

ลำดับภาพที่ 40/50

ลำดับภาพที่ 41/50

ลำดับภาพที่ 42/50

ลำดับภาพที่ 43/50

ลำดับภาพที่ 44/50

ลำดับภาพที่ 45/50

ลำดับภาพที่ 46/50

ลำดับภาพที่ 47/50

ลำดับภาพที่ 48/50

ลำดับภาพที่ 49/50

ลำดับภาพที่ 50/50
<<
>>
X
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 054-599-021
Call Center
ตลอด 24 ชม.
โทร 054-598-414
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10