หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ
Chohae Municipality Office
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลช่อแฮ
Board Of Chohae Municipality
วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
วัดพระธาตุจอมแจ้ง
พระธาตุที่บรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ
พระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า
วัดพระธาตุดอยเล็ง
แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานโบราณคดี
เทศบาลตำบลช่อแฮ Chohae Municipality
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านกาศ   คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนกำศ ที่ 196/2561 เรื่อง มอบอำนำจให้รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปฏิบัติรำชกำรแทน   22 มิ.ย. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านกาศ   คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนกำศ ที่ 350/2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนส่วนตำบลรักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนกำศ   22 มิ.ย. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านกาศ   คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ ที่ 348/2562 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563   22 มิ.ย. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เตาปูน   7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ ไปรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย    22 มิ.ย. 2564 16
กิจการสภา อบต.นาพูน   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน   22 มิ.ย. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาพูน   ประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขตพื้นที่ ตำบลนาพูน   22 มิ.ย. 2564 3
ข่าวกิจกรรม ทต.สอง   กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก รณรงค์การคัดแยกขยะแบบเคาะประตูบ้าน และประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019   22 มิ.ย. 2564 0
ข่าวกิจกรรม ทต.สอง   รับมอบสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล   22 มิ.ย. 2564 0
ข่าวกิจกรรม อบต.บ่อเหล็กลอง      22 มิ.ย. 2564 0
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งโฮ้ง      22 มิ.ย. 2564 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,792
  
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 054-599-021
Call Center
ตลอด 24 ชม.
โทร 054-598-414
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10