หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน

พัฒนาแหล่งเรียนรู้และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน ด้วยค่านิยมหลัก และสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันทางสังคม

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ เพื่อสุขภาพอนามัย และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ส่งเสริมและพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ

ส่งเสริมกิจกรรมด้านการสาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพพลามัยของประชาชน
 

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา และในวันสำคัญทางศาสนา

การส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ

พัฒนาที่สาธารณะ แหล่งน้ำ และพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย

ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลให้มีความสวยงาม น่าอยู่

ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ