หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของกลุ่มต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ชุมชน

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนมีรายได้ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ส่งเสริมความรู้ พัฒนาอาชีพ และสนับสนุนการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

ก่อสร้าง ปรับปรุง และดูแล บำรุงรักษาเส้นทางการคมนาคมและขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ

ขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมและทั่วถึง

พัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ

ดำเนินการจัดทำผังเมืองให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
 

ส่งเสริมการปกครองและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย

สร้างจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชน และส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

การพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการ

การพัฒนาอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ